दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: आष्टी
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 आष्टा ह.ना 00009100000000000000010
2 चिंचपूर 0010000000000000000001
3 भातोडी 0000000000000000000000
4 मातावळी 41109000000000000000015
5 मातकुळी 1000610000000000000008
6 जांमगांव 012010200000000100000016
7 पोखरी 0000200000000000000002
8 वाळूंज 01009000000000000000010
9 कऱ्हेवडगांव 0000300000000000000003
10 कऱ्हेवाडी 0001700000000000000008
11 टाकळसिंग 10009300000001000000014
12 पारगांव जो. 1010300000000000000005
13 मंगरुळे 0001420000000000000007
14 चिखली 0000200000000000000002
15 खडकत 01207100000011000000013
16 हनुमतगांव 0000100100000010000003
17 सांगवी आष्टी 0000400000001000000005
18 कडा 0000000000000000000000
19 शेरी खु. 0000000000000000000000
20 शेरी बु. 0000000000000000000000
21 शिराळा 0010600000000000000007
22 दैठणा 000010400000000000000014
23 निमंगाव चौभा 200111000000000000000014
24 केळसांगवी 0000220000000000000004
25 जळगांव 202013100000000000000018
26 नांदा 0000100000000000000001
27 कानडी बु. 0000000000000000000000
28 धिर्डी 0010200000000000000003
29 फत्तेवडगांव 0000000000000000000000
30 कासारी 0100400000000000000005
31 पिंप्री आष्टी 0030600000000000000009
32 ब्रम्हगांव 0000000000000000000000
33 शेकापूर 0010300000000000000004
34 बेलगांव 001010301000000000000015
35 मांडवा 351210200000000000000023
36 पांगुळगव्हाण 11008200000000000000012
37 हजीपूर 0000100000000000000001
38 करंजी 0000000000000000000000
39 भाळवणी 0100000000000000000001
40 तवलवाडी 0210400000000000000007
41 पांढरी 0020210000000000000005
42 चिंचाळा 0000200000000000000002
43 वटनवाडी 130110000000000000000015
44 दौलावडगांव 00008200000000100000011
45 बांधखेल 0000000000000000000000
46 पिंपळगांव घाट 1000110001000000000004
47 केळ 0110110000000000000004
48 अंभोरा 0000000000000000000000
49 वाघळूज 0000000000000000000000
50 लमानतांडा 0100000000000000000001
51 उंदरखेल 0000000000000000000000
52 नांदूर 0000000000000000000000
53 कारखेल खु. 02107000000000000000010
54 सालेवडगाव 0000000000000000000000
55 देवळाली 0000100000000000000001
56 पिंम्प्री घाटा 0000000000000000000000
57 वेलतुरी 0000700000000000000007
58 गंगादेवी 0010000000000000000001
59 शेडाळा 0000000000000010000001
60 देऊळगांव घाट 0000500001000000000006
61 अरुणविहिरा 0000500000003000000008
62 सावरंगाव घाट 0000300000000000000003
63 गौखेल 0000100000000000000001
64 म्हसोबाची वाडी 0000100000000000000001
65 दादेंगांव 0000000000000000000000
66 सुलेमान देवळा 01206200000000000000011
67 पिंपरखेड 0000300000000000000003
68 धानोरा 0000000000000000000000
69 चिंचोली 0000000000000000000000
70 शिरापूर 0000000000000000000000
71 हिवरा 0140100000000000000006
72 डोंगरगन 0000000000000000000000
73 देवीनिंमगांव 0000000000000000000000
74 सांगवी पा. 0000200000000000000002
75 केरुळ 023020000000000000000025
76 साबलखेड 0000500000000000000005
77 खिळद 0010800000000000000009
78 लिंबोडी 0000500000000000000005
79 धामंनगांव 004027001000000000000032
80 वंजारवाडी 0000100000000000000001
81 हाकेवाडी 0000100000000000000001
82 किंन्ही 0000500000000000000005
83 घाटापिंप्री 0020100000000000000003
84 कोहिनी 0200410000000000000007
85 बीड सांगवी 132115101000010000100026
86 देसूर 0100300000000000000004
87 मोराळा 0100100000000000000002
88 नागतळा 0000700000000000000007
89 सुर्डी 12004300000000000000010
90 कापसी 0000200001000000000003
91 पाटसारा 03007100000000000000011
92 बावी 0000200000000000000002
93 महिंदा 00109000000000000000010
94 पांगरा 0000200000000000000002
95 कारखेल बु 1000200000000000000003
96 धनगरवाडी डो. 0011400000000000000006
97 हातोला 020012100000001000000016
98 डोईठण 20106200000000000000011
99 लोणी 112010100010000000000016
100 कुंभेफळ 0000000000000000000000
101 कोयाळ 0010210000000000000004
102 खरडगव्हाण 0210310000000000000007
103 खुंटेफळ वाटेफळ 0000100000000000000001
104 ठोबळ सांगवी 0001220001000000000006
105 धनगरवाडी पी. 0000000000000000000000
106 पारोडी 02109400010000000000017
107 पिंपळा 012017000000000000000020
108 बोरुडी 1000440000000000000009
109 सूपेवाडी 0000000000000000000000
110 साकत 0000110000000000000002
111 हातोळण 1000300001001000000006
112 बाळेवाडी 0000000000000000000000
113 टाकळी अमिया 0000100000000000000001
114 कानडी खु. 0000000000000000000000
115 पिंपळगांव दानी 0000000000000000000000
116 पिंप्री घु. 0000000000000000000000
117 कुंडी 0000000000000000000000
118 वाहीरा 10107100010000000000011
119 खुंटेफळ पूंडी 2010400000000000100008
120 रुई नालकोल 0000000000000000000000
121 सराटेवाडी 0000000000000000000000
122 सोलापूरवाडी 1000600000000000000007
123 घोंगडेवाडी 0000200000000000000002
124 निंमगांव बोडखा 2000300000000000000005
125 शिदेवाडी 0000400000000000000004
126 मुर्शदपूर 0000100000000000000001

दिनांक व वेळ - 4/1/2023 12:22:45 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 आष्टा ह.ना00009100000000000000010
2 चिंचपूर0010000000000000000001
3 भातोडी0000000000000000000000
4 मातावळी41109000000000000000015
5 मातकुळी1000610000000000000008
6 जांमगांव012010200000000100000016
7 पोखरी0000200000000000000002
8 वाळूंज01009000000000000000010
9 कऱ्हेवडगांव0000300000000000000003
10 कऱ्हेवाडी0001700000000000000008
11 टाकळसिंग10009300000001000000014
12 पारगांव जो.1010300000000000000005
13 मंगरुळे0001420000000000000007
14 चिखली0000200000000000000002
15 खडकत01207100000011000000013
16 हनुमतगांव0000100100000010000003
17 सांगवी आष्टी0000400000001000000005
18 कडा0000000000000000000000
19 शेरी खु.0000000000000000000000
20 शेरी बु.0000000000000000000000
21 शिराळा0010600000000000000007
22 दैठणा000010400000000000000014
23 निमंगाव चौभा200111000000000000000014
24 केळसांगवी0000220000000000000004
25 जळगांव202013100000000000000018
26 नांदा0000100000000000000001
27 कानडी बु.0000000000000000000000
28 धिर्डी0010200000000000000003
29 फत्तेवडगांव0000000000000000000000
30 कासारी0100400000000000000005
31 पिंप्री आष्टी0030600000000000000009
32 ब्रम्हगांव0000000000000000000000
33 शेकापूर0010300000000000000004
34 बेलगांव001010301000000000000015
35 मांडवा351210200000000000000023
36 पांगुळगव्हाण11008200000000000000012
37 हजीपूर0000100000000000000001
38 करंजी0000000000000000000000
39 भाळवणी0100000000000000000001
40 तवलवाडी0210400000000000000007
41 पांढरी0020210000000000000005
42 चिंचाळा0000200000000000000002
43 वटनवाडी130110000000000000000015
44 दौलावडगांव00008200000000100000011
45 बांधखेल0000000000000000000000
46 पिंपळगांव घाट1000110001000000000004
47 केळ0110110000000000000004
48 अंभोरा0000000000000000000000
49 वाघळूज0000000000000000000000
50 लमानतांडा0100000000000000000001
51 उंदरखेल0000000000000000000000
52 नांदूर0000000000000000000000
53 कारखेल खु.02107000000000000000010
54 सालेवडगाव0000000000000000000000
55 देवळाली0000100000000000000001
56 पिंम्प्री घाटा0000000000000000000000
57 वेलतुरी0000700000000000000007
58 गंगादेवी0010000000000000000001
59 शेडाळा0000000000000010000001
60 देऊळगांव घाट0000500001000000000006
61 अरुणविहिरा0000500000003000000008
62 सावरंगाव घाट0000300000000000000003
63 गौखेल0000100000000000000001
64 म्हसोबाची वाडी0000100000000000000001
65 दादेंगांव0000000000000000000000
66 सुलेमान देवळा01206200000000000000011
67 पिंपरखेड0000300000000000000003
68 धानोरा0000000000000000000000
69 चिंचोली0000000000000000000000
70 शिरापूर0000000000000000000000
71 हिवरा0140100000000000000006
72 डोंगरगन0000000000000000000000
73 देवीनिंमगांव0000000000000000000000
74 सांगवी पा.0000200000000000000002
75 केरुळ023020000000000000000025
76 साबलखेड0000500000000000000005
77 खिळद0010800000000000000009
78 लिंबोडी0000500000000000000005
79 धामंनगांव004027001000000000000032
80 वंजारवाडी0000100000000000000001
81 हाकेवाडी0000100000000000000001
82 किंन्ही0000500000000000000005
83 घाटापिंप्री0020100000000000000003
84 कोहिनी0200410000000000000007
85 बीड सांगवी132115101000010000100026
86 देसूर0100300000000000000004
87 मोराळा0100100000000000000002
88 नागतळा0000700000000000000007
89 सुर्डी12004300000000000000010
90 कापसी0000200001000000000003
91 पाटसारा03007100000000000000011
92 बावी0000200000000000000002
93 महिंदा00109000000000000000010
94 पांगरा0000200000000000000002
95 कारखेल बु1000200000000000000003
96 धनगरवाडी डो.0011400000000000000006
97 हातोला020012100000001000000016
98 डोईठण20106200000000000000011
99 लोणी112010100010000000000016
100 कुंभेफळ0000000000000000000000
101 कोयाळ0010210000000000000004
102 खरडगव्हाण0210310000000000000007
103 खुंटेफळ वाटेफळ0000100000000000000001
104 ठोबळ सांगवी0001220001000000000006
105 धनगरवाडी पी.0000000000000000000000
106 पारोडी02109400010000000000017
107 पिंपळा012017000000000000000020
108 बोरुडी1000440000000000000009
109 सूपेवाडी0000000000000000000000
110 साकत0000110000000000000002
111 हातोळण1000300001001000000006
112 बाळेवाडी0000000000000000000000
113 टाकळी अमिया0000100000000000000001
114 कानडी खु.0000000000000000000000
115 पिंपळगांव दानी0000000000000000000000
116 पिंप्री घु.0000000000000000000000
117 कुंडी0000000000000000000000
118 वाहीरा10107100010000000000011
119 खुंटेफळ पूंडी2010400000000000100008
120 रुई नालकोल0000000000000000000000
121 सराटेवाडी0000000000000000000000
122 सोलापूरवाडी1000600000000000000007
123 घोंगडेवाडी0000200000000000000002
124 निंमगांव बोडखा2000300000000000000005
125 शिदेवाडी0000400000000000000004
126 मुर्शदपूर0000100000000000000001