दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: आष्टी
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 आष्टा ह.ना 0000000000000000000000
2 चिंचपूर 0000000000000000000000
3 भातोडी 0000000000000000000000
4 मातावळी 0000000000000000000000
5 मातकुळी 0000000000000000000000
6 जांमगांव 0000000000000000000000
7 पोखरी 0000000000000000000000
8 वाळूंज 0000000000000000000000
9 कऱ्हेवडगांव 0000000000000000000000
10 कऱ्हेवाडी 0000000000000000000000
11 टाकळसिंग 0000000000000000000000
12 पारगांव जो. 0000000000000000000000
13 मंगरुळे 0000000000000000000000
14 चिखली 0000000000000000000000
15 खडकत 0000000000000000000000
16 हनुमतगांव 0000000000000000000000
17 सांगवी आष्टी 0000000000000000000000
18 कडा 0000000000000000000000
19 शेरी खु. 0000000000000000000000
20 शेरी बु. 0000000000000000000000
21 शिराळा 0000000000000000000000
22 दैठणा 0000000000000000000000
23 निमंगाव चौभा 0000000000000000000000
24 केळसांगवी 0000000000000000000000
25 जळगांव 0000000000000000000000
26 नांदा 0000000000000000000000
27 कानडी बु. 0000000000000000000000
28 धिर्डी 0000000000000000000000
29 फत्तेवडगांव 0000000000000000000000
30 कासारी 0000200000000000000002
31 पिंप्री आष्टी 0000000000000000000000
32 ब्रम्हगांव 0000000000000000000000
33 शेकापूर 0000000000000000000000
34 बेलगांव 0000000000000000000000
35 मांडवा 0000000000000000000000
36 पांगुळगव्हाण 0000100000000000000001
37 हजीपूर 0000000000000000000000
38 करंजी 0000000000000000000000
39 भाळवणी 0000000000000000000000
40 तवलवाडी 0000000000000000000000
41 पांढरी 0000000000000000000000
42 चिंचाळा 0000000000000000000000
43 वटनवाडी 0000000000000000000000
44 दौलावडगांव 0000000000000000000000
45 बांधखेल 0000000000000000000000
46 पिंपळगांव घाट 0000000000000000000000
47 केळ 0000000000000000000000
48 अंभोरा 0000000000000000000000
49 वाघळूज 0000000000000000000000
50 लमानतांडा 0100000000000000000001
51 उंदरखेल 0000000000000000000000
52 नांदूर 0000000000000000000000
53 कारखेल खु. 0000000000000000000000
54 सालेवडगाव 0000000000000000000000
55 देवळाली 0000000000000000000000
56 पिंम्प्री घाटा 0000000000000000000000
57 वेलतुरी 0000700000000000000007
58 गंगादेवी 0010000000000000000001
59 शेडाळा 0000000000000010000001
60 देऊळगांव घाट 0000000000000000000000
61 अरुणविहिरा 0000500000003000000008
62 सावरंगाव घाट 0000300000000000000003
63 गौखेल 0000100000000000000001
64 म्हसोबाची वाडी 0000000000000000000000
65 दादेंगांव 0000000000000000000000
66 सुलेमान देवळा 0000000000000000000000
67 पिंपरखेड 0000000000000000000000
68 धानोरा 0000000000000000000000
69 चिंचोली 0000000000000000000000
70 शिरापूर 0000000000000000000000
71 हिवरा 0000000000000000000000
72 डोंगरगन 0000000000000000000000
73 देवीनिंमगांव 0000000000000000000000
74 सांगवी पा. 0000000000000000000000
75 केरुळ 0000000000000000000000
76 साबलखेड 0000500000000000000005
77 खिळद 0000000000000000000000
78 लिंबोडी 0000000000000000000000
79 धामंनगांव 0000000000000000000000
80 वंजारवाडी 0000000000000000000000
81 हाकेवाडी 0000000000000000000000
82 किंन्ही 0000000000000000000000
83 घाटापिंप्री 0000000000000000000000
84 कोहिनी 0000000000000000000000
85 बीड सांगवी 0000000000000000000000
86 देसूर 0000000000000000000000
87 मोराळा 0000000000000000000000
88 नागतळा 0000000000000000000000
89 सुर्डी 0000000000000000000000
90 कापसी 0000000000000000000000
91 पाटसारा 0000000000000000000000
92 बावी 0000000000000000000000
93 महिंदा 0000000000000000000000
94 पांगरा 0000000000000000000000
95 कारखेल बु 0000000000000000000000
96 धनगरवाडी डो. 0000100000000000000001
97 हातोला 0000000000000000000000
98 डोईठण 0000000000000000000000
99 लोणी 0000000000000000000000
100 कुंभेफळ 0000000000000000000000
101 कोयाळ 0000000000000000000000
102 खरडगव्हाण 0000000000000000000000
103 खुंटेफळ वाटेफळ 0000000000000000000000
104 ठोबळ सांगवी 0000000000000000000000
105 धनगरवाडी पी. 0000000000000000000000
106 पारोडी 0000000000000000000000
107 पिंपळा 0000000000000000000000
108 बोरुडी 0000000000000000000000
109 सूपेवाडी 0000000000000000000000
110 साकत 0000000000000000000000
111 हातोळण 0000000000000000000000
112 बाळेवाडी 0000000000000000000000
113 टाकळी अमिया 0000000000000000000000
114 कानडी खु. 0000000000000000000000
115 पिंपळगांव दानी 0000000000000000000000
116 पिंप्री घु. 0000000000000000000000
117 कुंडी 0000000000000000000000
118 वाहीरा 0000000000000000000000
119 खुंटेफळ पूंडी 1000000000000000000001
120 रुई नालकोल 0000000000000000000000
121 सराटेवाडी 0000000000000000000000
122 सोलापूरवाडी 0000000000000000000000
123 घोंगडेवाडी 0000000000000000000000
124 निंमगांव बोडखा 0000000000000000000000

दिनांक व वेळ - 4/21/2021 6:28:09 AM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 आष्टा ह.ना0000000000000000000000
2 चिंचपूर0000000000000000000000
3 भातोडी0000000000000000000000
4 मातावळी0000000000000000000000
5 मातकुळी0000000000000000000000
6 जांमगांव0000000000000000000000
7 पोखरी0000000000000000000000
8 वाळूंज0000000000000000000000
9 कऱ्हेवडगांव0000000000000000000000
10 कऱ्हेवाडी0000000000000000000000
11 टाकळसिंग0000000000000000000000
12 पारगांव जो.0000000000000000000000
13 मंगरुळे0000000000000000000000
14 चिखली0000000000000000000000
15 खडकत0000000000000000000000
16 हनुमतगांव0000000000000000000000
17 सांगवी आष्टी0000000000000000000000
18 कडा0000000000000000000000
19 शेरी खु.0000000000000000000000
20 शेरी बु.0000000000000000000000
21 शिराळा0000000000000000000000
22 दैठणा0000000000000000000000
23 निमंगाव चौभा0000000000000000000000
24 केळसांगवी0000000000000000000000
25 जळगांव0000000000000000000000
26 नांदा0000000000000000000000
27 कानडी बु.0000000000000000000000
28 धिर्डी0000000000000000000000
29 फत्तेवडगांव0000000000000000000000
30 कासारी0000200000000000000002
31 पिंप्री आष्टी0000000000000000000000
32 ब्रम्हगांव0000000000000000000000
33 शेकापूर0000000000000000000000
34 बेलगांव0000000000000000000000
35 मांडवा0000000000000000000000
36 पांगुळगव्हाण0000100000000000000001
37 हजीपूर0000000000000000000000
38 करंजी0000000000000000000000
39 भाळवणी0000000000000000000000
40 तवलवाडी0000000000000000000000
41 पांढरी0000000000000000000000
42 चिंचाळा0000000000000000000000
43 वटनवाडी0000000000000000000000
44 दौलावडगांव0000000000000000000000
45 बांधखेल0000000000000000000000
46 पिंपळगांव घाट0000000000000000000000
47 केळ0000000000000000000000
48 अंभोरा0000000000000000000000
49 वाघळूज0000000000000000000000
50 लमानतांडा0100000000000000000001
51 उंदरखेल0000000000000000000000
52 नांदूर0000000000000000000000
53 कारखेल खु.0000000000000000000000
54 सालेवडगाव0000000000000000000000
55 देवळाली0000000000000000000000
56 पिंम्प्री घाटा0000000000000000000000
57 वेलतुरी0000700000000000000007
58 गंगादेवी0010000000000000000001
59 शेडाळा0000000000000010000001
60 देऊळगांव घाट0000000000000000000000
61 अरुणविहिरा0000500000003000000008
62 सावरंगाव घाट0000300000000000000003
63 गौखेल0000100000000000000001
64 म्हसोबाची वाडी0000000000000000000000
65 दादेंगांव0000000000000000000000
66 सुलेमान देवळा0000000000000000000000
67 पिंपरखेड0000000000000000000000
68 धानोरा0000000000000000000000
69 चिंचोली0000000000000000000000
70 शिरापूर0000000000000000000000
71 हिवरा0000000000000000000000
72 डोंगरगन0000000000000000000000
73 देवीनिंमगांव0000000000000000000000
74 सांगवी पा.0000000000000000000000
75 केरुळ0000000000000000000000
76 साबलखेड0000500000000000000005
77 खिळद0000000000000000000000
78 लिंबोडी0000000000000000000000
79 धामंनगांव0000000000000000000000
80 वंजारवाडी0000000000000000000000
81 हाकेवाडी0000000000000000000000
82 किंन्ही0000000000000000000000
83 घाटापिंप्री0000000000000000000000
84 कोहिनी0000000000000000000000
85 बीड सांगवी0000000000000000000000
86 देसूर0000000000000000000000
87 मोराळा0000000000000000000000
88 नागतळा0000000000000000000000
89 सुर्डी0000000000000000000000
90 कापसी0000000000000000000000
91 पाटसारा0000000000000000000000
92 बावी0000000000000000000000
93 महिंदा0000000000000000000000
94 पांगरा0000000000000000000000
95 कारखेल बु0000000000000000000000
96 धनगरवाडी डो.0000100000000000000001
97 हातोला0000000000000000000000
98 डोईठण0000000000000000000000
99 लोणी0000000000000000000000
100 कुंभेफळ0000000000000000000000
101 कोयाळ0000000000000000000000
102 खरडगव्हाण0000000000000000000000
103 खुंटेफळ वाटेफळ0000000000000000000000
104 ठोबळ सांगवी0000000000000000000000
105 धनगरवाडी पी.0000000000000000000000
106 पारोडी0000000000000000000000
107 पिंपळा0000000000000000000000
108 बोरुडी0000000000000000000000
109 सूपेवाडी0000000000000000000000
110 साकत0000000000000000000000
111 हातोळण0000000000000000000000
112 बाळेवाडी0000000000000000000000
113 टाकळी अमिया0000000000000000000000
114 कानडी खु.0000000000000000000000
115 पिंपळगांव दानी0000000000000000000000
116 पिंप्री घु.0000000000000000000000
117 कुंडी0000000000000000000000
118 वाहीरा0000000000000000000000
119 खुंटेफळ पूंडी1000000000000000000001
120 रुई नालकोल0000000000000000000000
121 सराटेवाडी0000000000000000000000
122 सोलापूरवाडी0000000000000000000000
123 घोंगडेवाडी0000000000000000000000
124 निंमगांव बोडखा0000000000000000000000