दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: अंबाजोगाई
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 बर्दापूर 0000000000000000000000
2 लिंबगाव 031012000000000001000017
3 नांदगाव 0000000000000000000000
4 भारज 0000000000000000000000
5 वाघाळा राडी 0000000000000000000000
6 सायगांव 0000000000000000000000
7 सुगांव 0000100000000000000001
8 पोखरी 0000000000000000000000
9 सेलुअंबा 0000000000000000000000
10 घाटनांदूर 421012201000000100000023
11 हनुमंतवाडी 0000000000000000000000
12 चौथेवाडी 0200000000000000000002
13 अंबळटेक 0000000000000000000000
14 दत्तपूर 0000210000000000000003
15 तळणी 03118100000020000000016
16 मुरंबी 1100400000000000000006
17 तेलघणा 0110000000000000000002
18 नवाबवाडी /घो 0000000000000000000000
19 जवळगांव 1010000000000000000002
20 गिरवली आपेट 0110410000000000000007
21 गिरवली बावणी 0100200000000000000003
22 पूस 0000000000000000000000
23 गित्ता 0000100000000000000001
24 अंबलवाडी 0000000000000000000000
25 वरवटी 0000000000000000000000
26 पट्टीवडगांव 0000000000000000000000
27 मुर्ती 0000000000000000000000
28 पिंप्री 0010200000000000000003
29 वाकडी 0000000000000000000000
30 चोपनवाडी 00107101000000001000011
31 साळुंकवाडी 0000000000000000000000
32 सोमनवाडी 0000000000000000000000
33 निरपना 0000000000000000000000
34 चंदनवाडी 0000000000000000000000
35 तळेगांव घाट 0000000000000000000000
36 वालेवाडी 0000000000000000000000
37 हातोला 03309000010010000000017
38 उजनी 222026011000000000000034
39 खापरटोन 132011100000000000000018
40 सौदाना 0111600000000000000009
41 मुरकुटवाडी 14109200000000000000017
42 कात्तकरवाडी 0100110100000000000004
43 धसवाडी 04105000000000000000010
44 भतानवाडी 04406200000000000000016
45 बागझरी 12106000000000000000111
46 दरडवाडी 1120300100000000000008
47 जोडवाडी 0000100000000000000001
48 बाभळगांव 0201000000000000000003
49 कुसळवाडी 0000000000000000000000
50 मोरेवाडी 0000000001000000000001
51 जोगाईवाडी /चतु 102011301000000000000018
52 मगरवाडी / दस्त 0000000000000000000000
53 पिंपळा घायगुडा 0000000000000000000000
54 शेपवाडी 0000000000000000000000
55 येल्डा 0000000000000000000000
56 चिंचखंडी 0000000000000000000000
57 राजेवाडी 1000000001000000000002
58 राक्षसवाडी 0000010000000000000001
59 साकुड 0000000000000000000000
60 ममदापूर (परळी) 0300300000000000000006
61 मांडवा पठाण 03006302000000100000015
62 काळवटी 31402100000000000000011
63 कुरनवाडी 0100000000000000000001
64 चनई 2104219711000000000000046
65 दगडवाडी 0220200000000000000006
66 डोंगरपिंपळा 0102510000000000000009
67 भावठाणा 0000000000000000000000
68 धावडी 1000100000000010000003
69 उमराई 13208200000000000000016
70 सनगांव 0000000000000000000000
71 कोदरी 0000000000000000000000
72 सोनवळा 0000000000000000000000
73 केंद्रेवाडी 0100100000000000000002
74 आपेगांव 0000000000000000000000
75 लोखंडी सावगांव 0000000000000000000000
76 श्रीरपतरायवाडी 0000000000000000000000
77 वरपगांव 0000100000000000000001
78 कोळकानडी 0100210000000000000004
79 हिवरा खुर्द 0010100000000000000002
80 सोमनाथ बोरगांव 0000000000000000000000
81 डिघोळ अंबा 110012200000000000000016
82 माकेगांव 051011110000000000000019
83 राडी 0000000000000000000000
84 कुंभेफळ 030016200000001100000023
85 दैठणाराडी 0000000000000000000000
86 मुडेगांव 0000810000000000000009
87 सातेफळ 0000420000000000000006
88 ममदापूर 02506000000000000000013
89 राडी तांडा 0000000000000000000000
90 धानोरा बु. 11016500000000010000015
91 पाटोदा 2103027400000001000000047
92 अकोला 31202210100000000000012
93 देवळा 21124101000000000000012
94 नांदडी 0120400000000000000007
95 अंजनपूर 03005200000000000000010
96 कोपरा 0010000000000000000001
97 तटबोरगांव 0000000000000000000000
98 धानोरा खुर्द 0000000000000000000000

दिनांक व वेळ - 4/1/2023 1:26:25 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 बर्दापूर0000000000000000000000
2 लिंबगाव031012000000000001000017
3 नांदगाव0000000000000000000000
4 भारज0000000000000000000000
5 वाघाळा राडी0000000000000000000000
6 सायगांव0000000000000000000000
7 सुगांव0000100000000000000001
8 पोखरी0000000000000000000000
9 सेलुअंबा0000000000000000000000
10 घाटनांदूर421012201000000100000023
11 हनुमंतवाडी0000000000000000000000
12 चौथेवाडी0200000000000000000002
13 अंबळटेक0000000000000000000000
14 दत्तपूर0000210000000000000003
15 तळणी03118100000020000000016
16 मुरंबी1100400000000000000006
17 तेलघणा0110000000000000000002
18 नवाबवाडी /घो0000000000000000000000
19 जवळगांव1010000000000000000002
20 गिरवली आपेट0110410000000000000007
21 गिरवली बावणी0100200000000000000003
22 पूस0000000000000000000000
23 गित्ता0000100000000000000001
24 अंबलवाडी0000000000000000000000
25 वरवटी0000000000000000000000
26 पट्टीवडगांव0000000000000000000000
27 मुर्ती0000000000000000000000
28 पिंप्री0010200000000000000003
29 वाकडी0000000000000000000000
30 चोपनवाडी00107101000000001000011
31 साळुंकवाडी0000000000000000000000
32 सोमनवाडी0000000000000000000000
33 निरपना0000000000000000000000
34 चंदनवाडी0000000000000000000000
35 तळेगांव घाट0000000000000000000000
36 वालेवाडी0000000000000000000000
37 हातोला03309000010010000000017
38 उजनी222026011000000000000034
39 खापरटोन132011100000000000000018
40 सौदाना0111600000000000000009
41 मुरकुटवाडी14109200000000000000017
42 कात्तकरवाडी0100110100000000000004
43 धसवाडी04105000000000000000010
44 भतानवाडी04406200000000000000016
45 बागझरी12106000000000000000111
46 दरडवाडी1120300100000000000008
47 जोडवाडी0000100000000000000001
48 बाभळगांव0201000000000000000003
49 कुसळवाडी0000000000000000000000
50 मोरेवाडी0000000001000000000001
51 जोगाईवाडी /चतु102011301000000000000018
52 मगरवाडी / दस्त0000000000000000000000
53 पिंपळा घायगुडा0000000000000000000000
54 शेपवाडी0000000000000000000000
55 येल्डा0000000000000000000000
56 चिंचखंडी0000000000000000000000
57 राजेवाडी1000000001000000000002
58 राक्षसवाडी0000010000000000000001
59 साकुड0000000000000000000000
60 ममदापूर (परळी)0300300000000000000006
61 मांडवा पठाण03006302000000100000015
62 काळवटी31402100000000000000011
63 कुरनवाडी0100000000000000000001
64 चनई2104219711000000000000046
65 दगडवाडी0220200000000000000006
66 डोंगरपिंपळा0102510000000000000009
67 भावठाणा0000000000000000000000
68 धावडी1000100000000010000003
69 उमराई13208200000000000000016
70 सनगांव0000000000000000000000
71 कोदरी0000000000000000000000
72 सोनवळा0000000000000000000000
73 केंद्रेवाडी0100100000000000000002
74 आपेगांव0000000000000000000000
75 लोखंडी सावगांव0000000000000000000000
76 श्रीरपतरायवाडी0000000000000000000000
77 वरपगांव0000100000000000000001
78 कोळकानडी0100210000000000000004
79 हिवरा खुर्द0010100000000000000002
80 सोमनाथ बोरगांव0000000000000000000000
81 डिघोळ अंबा110012200000000000000016
82 माकेगांव051011110000000000000019
83 राडी0000000000000000000000
84 कुंभेफळ030016200000001100000023
85 दैठणाराडी0000000000000000000000
86 मुडेगांव0000810000000000000009
87 सातेफळ0000420000000000000006
88 ममदापूर02506000000000000000013
89 राडी तांडा0000000000000000000000
90 धानोरा बु.11016500000000010000015
91 पाटोदा2103027400000001000000047
92 अकोला31202210100000000000012
93 देवळा21124101000000000000012
94 नांदडी0120400000000000000007
95 अंजनपूर03005200000000000000010
96 कोपरा0010000000000000000001
97 तटबोरगांव0000000000000000000000
98 धानोरा खुर्द0000000000000000000000