दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: अंबाजोगाई
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 बर्दापूर 0000000000000000000000
2 लिंबगाव 0000000000000000100001
3 नांदगाव 0000000000000000000000
4 भारज 0000000000000000000000
5 वाघाळा राडी 0000000000000000000000
6 सायगांव 0000000000000000000000
7 सुगांव 0000000000000000000000
8 पोखरी 0000000000000000000000
9 सेलुअंबा 0000000000000000000000
10 घाटनांदूर 0000000000000000000000
11 हनुमंतवाडी 0000000000000000000000
12 चौथेवाडी 0200000000000000000002
13 अंबळटेक 0000000000000000000000
14 दत्तपूर 0000000000000000000000
15 तळणी 0000000000000000000000
16 मुरंबी 0100000000000000000001
17 तेलघणा 0000000000000000000000
18 नवाबवाडी /घो 0000000000000000000000
19 जवळगांव 0000000000000000000000
20 गिरवली आपेट 0000000000000000000000
21 गिरवली बावणी 0000000000000000000000
22 पूस 0000000000000000000000
23 गित्ता 0000000000000000000000
24 अंबलवाडी 0000000000000000000000
25 वरवटी 0000000000000000000000
26 पट्टीवडगांव 0000000000000000000000
27 मुर्ती 0000000000000000000000
28 पिंप्री 0010200000000000000003
29 वाकडी 0000000000000000000000
30 चोपनवाडी 00107101000000001000011
31 साळुंकवाडी 0000000000000000000000
32 सोमनवाडी 0000000000000000000000
33 निरपना 0000000000000000000000
34 चंदनवाडी 0000000000000000000000
35 तळेगांव घाट 0000000000000000000000
36 वालेवाडी 0000000000000000000000
37 हातोला 03309000010010000000017
38 उजनी 0000000000000000000000
39 खापरटोन 0000000000000000000000
40 सौदाना 0000000000000000000000
41 मुरकुटवाडी 0000000000000000000000
42 कात्तकरवाडी 0000000000000000000000
43 धसवाडी 0000000000000000000000
44 भतानवाडी 0000000000000000000000
45 बागझरी 0000000000000000000000
46 दरडवाडी 0000000000000000000000
47 जोडवाडी 0000000000000000000000
48 बाभळगांव 0000000000000000000000
49 कुसळवाडी 0000000000000000000000
50 मोरेवाडी 0000000001000000000001
51 जोगाईवाडी /चतु 0000500100000000000006
52 मगरवाडी / दस्त 0000000000000000000000
53 पिंपळा घायगुडा 0000000000000000000000
54 शेपवाडी 0000000000000000000000
55 येल्डा 0000000000000000000000
56 चिंचखंडी 0000000000000000000000
57 राजेवाडी 0000000000000000000000
58 राक्षसवाडी 0000000000000000000000
59 साकुड 0000000000000000000000
60 ममदापूर (परळी) 0000000000000000000000
61 मांडवा पठाण 0000010000000000000001
62 काळवटी 0000000000000000000000
63 कुरनवाडी 0000000000000000000000
64 चनई 23014011000000000000012
65 दगडवाडी 0000000000000000000000
66 डोंगरपिंपळा 0000000000000000000000
67 भावठाणा 0000000000000000000000
68 धावडी 0000000000000000000000
69 उमराई 0000000000000000000000
70 सनगांव 0000000000000000000000
71 कोदरी 0000000000000000000000
72 सोनवळा 0000000000000000000000
73 केंद्रेवाडी 0100100000000000000002
74 आपेगांव 0000000000000000000000
75 लोखंडी सावगांव 0000000000000000000000
76 श्रीरपतरायवाडी 0000000000000000000000
77 वरपगांव 0000000000000000000000
78 कोळकानडी 0000000000000000000000
79 हिवरा खुर्द 0000000000000000000000
80 सोमनाथ बोरगांव 0000000000000000000000
81 डिघोळ अंबा 0000000000000000000000
82 माकेगांव 0000001000000000000001
83 राडी 0000000000000000000000
84 कुंभेफळ 0000000000000000000000
85 दैठणाराडी 0000000000000000000000
86 मुडेगांव 0000100000000000000001
87 सातेफळ 0000000000000000000000
88 ममदापूर 0000000000000000000000
89 राडी तांडा 0000000000000000000000
90 धानोरा बु. 0000100000000000000001
91 पाटोदा 0000000000000000000000
92 अकोला 0000210000000000000003
93 देवळा 1001000000000000000002
94 नांदडी 0000000000000000000000
95 अंजनपूर 0200000000000000000002
96 कोपरा 0000000000000000000000
97 तटबोरगांव 0000000000000000000000
98 धानोरा खुर्द 0000000000000000000000

दिनांक व वेळ - 4/21/2021 7:29:46 AM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 बर्दापूर0000000000000000000000
2 लिंबगाव0000000000000000100001
3 नांदगाव0000000000000000000000
4 भारज0000000000000000000000
5 वाघाळा राडी0000000000000000000000
6 सायगांव0000000000000000000000
7 सुगांव0000000000000000000000
8 पोखरी0000000000000000000000
9 सेलुअंबा0000000000000000000000
10 घाटनांदूर0000000000000000000000
11 हनुमंतवाडी0000000000000000000000
12 चौथेवाडी0200000000000000000002
13 अंबळटेक0000000000000000000000
14 दत्तपूर0000000000000000000000
15 तळणी0000000000000000000000
16 मुरंबी0100000000000000000001
17 तेलघणा0000000000000000000000
18 नवाबवाडी /घो0000000000000000000000
19 जवळगांव0000000000000000000000
20 गिरवली आपेट0000000000000000000000
21 गिरवली बावणी0000000000000000000000
22 पूस0000000000000000000000
23 गित्ता0000000000000000000000
24 अंबलवाडी0000000000000000000000
25 वरवटी0000000000000000000000
26 पट्टीवडगांव0000000000000000000000
27 मुर्ती0000000000000000000000
28 पिंप्री0010200000000000000003
29 वाकडी0000000000000000000000
30 चोपनवाडी00107101000000001000011
31 साळुंकवाडी0000000000000000000000
32 सोमनवाडी0000000000000000000000
33 निरपना0000000000000000000000
34 चंदनवाडी0000000000000000000000
35 तळेगांव घाट0000000000000000000000
36 वालेवाडी0000000000000000000000
37 हातोला03309000010010000000017
38 उजनी0000000000000000000000
39 खापरटोन0000000000000000000000
40 सौदाना0000000000000000000000
41 मुरकुटवाडी0000000000000000000000
42 कात्तकरवाडी0000000000000000000000
43 धसवाडी0000000000000000000000
44 भतानवाडी0000000000000000000000
45 बागझरी0000000000000000000000
46 दरडवाडी0000000000000000000000
47 जोडवाडी0000000000000000000000
48 बाभळगांव0000000000000000000000
49 कुसळवाडी0000000000000000000000
50 मोरेवाडी0000000001000000000001
51 जोगाईवाडी /चतु0000500100000000000006
52 मगरवाडी / दस्त0000000000000000000000
53 पिंपळा घायगुडा0000000000000000000000
54 शेपवाडी0000000000000000000000
55 येल्डा0000000000000000000000
56 चिंचखंडी0000000000000000000000
57 राजेवाडी0000000000000000000000
58 राक्षसवाडी0000000000000000000000
59 साकुड0000000000000000000000
60 ममदापूर (परळी)0000000000000000000000
61 मांडवा पठाण0000010000000000000001
62 काळवटी0000000000000000000000
63 कुरनवाडी0000000000000000000000
64 चनई23014011000000000000012
65 दगडवाडी0000000000000000000000
66 डोंगरपिंपळा0000000000000000000000
67 भावठाणा0000000000000000000000
68 धावडी0000000000000000000000
69 उमराई0000000000000000000000
70 सनगांव0000000000000000000000
71 कोदरी0000000000000000000000
72 सोनवळा0000000000000000000000
73 केंद्रेवाडी0100100000000000000002
74 आपेगांव0000000000000000000000
75 लोखंडी सावगांव0000000000000000000000
76 श्रीरपतरायवाडी0000000000000000000000
77 वरपगांव0000000000000000000000
78 कोळकानडी0000000000000000000000
79 हिवरा खुर्द0000000000000000000000
80 सोमनाथ बोरगांव0000000000000000000000
81 डिघोळ अंबा0000000000000000000000
82 माकेगांव0000001000000000000001
83 राडी0000000000000000000000
84 कुंभेफळ0000000000000000000000
85 दैठणाराडी0000000000000000000000
86 मुडेगांव0000100000000000000001
87 सातेफळ0000000000000000000000
88 ममदापूर0000000000000000000000
89 राडी तांडा0000000000000000000000
90 धानोरा बु.0000100000000000000001
91 पाटोदा0000000000000000000000
92 अकोला0000210000000000000003
93 देवळा1001000000000000000002
94 नांदडी0000000000000000000000
95 अंजनपूर0200000000000000000002
96 कोपरा0000000000000000000000
97 तटबोरगांव0000000000000000000000
98 धानोरा खुर्द0000000000000000000000