दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: परळी वैजनाथ
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 पिंपळगाव गाढे 0000000000000000000000
2 पिंपरी बु. 0000000000000000000000
3 कौडगाव सा 0000000000000000000000
4 कौडगाव हुडा 0000000000000000000000
5 आ. टाकळी 0000000000000000000000
6 सेलु स 0000000000000000000000
7 पांगरी 0000000000000000000000
8 बेलंबा 0000000000000000000000
9 टाकळी दे 0000000000000000000000
10 नाथ्रा 20300302000000000000010
11 लिंबोटा 0000000000000000000000
12 इंजेगाव 0000000000000000000000
13 तळेगाव 0000000000000000000000
14 कोठळी 0000000000000000000000
15 सिरसाळा 1011300000001100000008
16 रेवली 0000000000000000000000
17 तपोवन 0000000000000000000000
18 वाका 0000000000000000000000
19 मलनाथपुर 0000000000000000000000
20 ओरंगपुर 0000000000000000000000
21 पोहनेर 0001200000000000000003
22 पाडोळी 0000000000000000000000
23 रामेवाडी/कासारवाडी 0000000000000000000000
24 डिग्रस 0000000000000000000000
25 हिवरा गो 0000000000000000000000
26 जळगव्हाण 0000000000000000000000
27 जयगाव 0000000000000000000000
28 तेलसमुख 0000000000000000000000
29 गोवर्धन हि 0000000000000000000000
30 बोरखेड 0000100000000000000001
31 मंमदापुर 0000000000000000000000
32 नागापुर 0000000000000000000000
33 दैनापुर 0000100000000000000001
34 वानटाकळी 0100600000001000000008
35 वानटाकळी तांडा 0000000000000000000000
36 अस्वलंबा 0000000000000000000000
37 सोनहिवरा 0000000000000000000000
38 मांडेखेल 0000000000000000000000
39 डाबी 0000000000000000000000
40 टोकवाडी 0000000000000000000000
41 मोहा 0000000000000000000000
42 सरफराजपुर 0000100000000000000001
43 वाघाळा प. 0000000000000000000000
44 बोधेगाव 0000000000000000000000
45 माळहिवरा 0000000000000000000000
46 गडदेवाडी 0000000000000000000000
47 कावळेवाडी 0000000000000000000000
48 नागपिंप्री 0000000000000000000000
49 भिलेगाव 0000000000000000000000
50 तडोळी 0000000000000000000000
51 वंजारवाडी 0000000000000000000000
52 करेवाडी 0000000000000000000000
53 परचुडी 0000000000000000000000
54 वडखेल 0000000000000000000000
55 वडगाव दादा 0000000000000000000000
56 लोणी 0000000000000000000000
57 दाऊतपुर 0000000000000000000000
58 वाघबेट 0000000000000000000000
59 ब्रम्हवाडी 0000000000000000000000
60 सेलु.प 0000000000000000000000
61 संगम 0000000000000000000000
62 इंदपवाडी 0000000000000000000000
63 लोणरवाडी 0000000000000000000000
64 मांडवा परळी 1000000000000000000001
65 कासारवाडी 0000000000000000000000
66 मिरवट 0000000000000000000000
67 नंदनंज 43003200000000000000012
68 मरळवाडी 0000000000000000000000
69 सारडगाव 0000000000000000000000
70 खो.सावरगाव 0000000000000000000000
71 लमाणतांडा 0000000000000000000000
72 धर्मापुरी 0000000000000000000000
73 भोजनकवाडी 0000000000000000000000
74 गुट्टेवाडी 0000000000000000000000
75 हेळंब 0000000000000000000000
76 दैठणाघाट 0000000000000000000000
77 हंळंब 0000000000000000000000
78 नागदरा 0000000000000000000000
79 लाडझरी 0000000000000000000000
80 कन्हेरवाडी 0000000000000000000000
81 जिरेवाडी 0000000000000000000000
82 भोपळा 0000000000000000000000
83 चादापुर 0000000000000000000000
84 नंदागौळ 0000000000000000000000
85 लेडेवाडी 0000000000000000000000
86 मैंदवाडी 0000000000000000000000
87 दौडवाडी 0000000000000000000000

दिनांक व वेळ - 4/21/2021 7:22:35 AM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 पिंपळगाव गाढे0000000000000000000000
2 पिंपरी बु.0000000000000000000000
3 कौडगाव सा0000000000000000000000
4 कौडगाव हुडा0000000000000000000000
5 आ. टाकळी0000000000000000000000
6 सेलु स0000000000000000000000
7 पांगरी0000000000000000000000
8 बेलंबा0000000000000000000000
9 टाकळी दे0000000000000000000000
10 नाथ्रा20300302000000000000010
11 लिंबोटा0000000000000000000000
12 इंजेगाव0000000000000000000000
13 तळेगाव0000000000000000000000
14 कोठळी0000000000000000000000
15 सिरसाळा1011300000001100000008
16 रेवली0000000000000000000000
17 तपोवन0000000000000000000000
18 वाका0000000000000000000000
19 मलनाथपुर0000000000000000000000
20 ओरंगपुर0000000000000000000000
21 पोहनेर0001200000000000000003
22 पाडोळी0000000000000000000000
23 रामेवाडी/कासारवाडी0000000000000000000000
24 डिग्रस0000000000000000000000
25 हिवरा गो0000000000000000000000
26 जळगव्हाण0000000000000000000000
27 जयगाव0000000000000000000000
28 तेलसमुख0000000000000000000000
29 गोवर्धन हि0000000000000000000000
30 बोरखेड0000100000000000000001
31 मंमदापुर0000000000000000000000
32 नागापुर0000000000000000000000
33 दैनापुर0000100000000000000001
34 वानटाकळी0100600000001000000008
35 वानटाकळी तांडा0000000000000000000000
36 अस्वलंबा0000000000000000000000
37 सोनहिवरा0000000000000000000000
38 मांडेखेल0000000000000000000000
39 डाबी0000000000000000000000
40 टोकवाडी0000000000000000000000
41 मोहा0000000000000000000000
42 सरफराजपुर0000100000000000000001
43 वाघाळा प.0000000000000000000000
44 बोधेगाव0000000000000000000000
45 माळहिवरा0000000000000000000000
46 गडदेवाडी0000000000000000000000
47 कावळेवाडी0000000000000000000000
48 नागपिंप्री0000000000000000000000
49 भिलेगाव0000000000000000000000
50 तडोळी0000000000000000000000
51 वंजारवाडी0000000000000000000000
52 करेवाडी0000000000000000000000
53 परचुडी0000000000000000000000
54 वडखेल0000000000000000000000
55 वडगाव दादा0000000000000000000000
56 लोणी0000000000000000000000
57 दाऊतपुर0000000000000000000000
58 वाघबेट0000000000000000000000
59 ब्रम्हवाडी0000000000000000000000
60 सेलु.प0000000000000000000000
61 संगम0000000000000000000000
62 इंदपवाडी0000000000000000000000
63 लोणरवाडी0000000000000000000000
64 मांडवा परळी1000000000000000000001
65 कासारवाडी0000000000000000000000
66 मिरवट0000000000000000000000
67 नंदनंज43003200000000000000012
68 मरळवाडी0000000000000000000000
69 सारडगाव0000000000000000000000
70 खो.सावरगाव0000000000000000000000
71 लमाणतांडा0000000000000000000000
72 धर्मापुरी0000000000000000000000
73 भोजनकवाडी0000000000000000000000
74 गुट्टेवाडी0000000000000000000000
75 हेळंब0000000000000000000000
76 दैठणाघाट0000000000000000000000
77 हंळंब0000000000000000000000
78 नागदरा0000000000000000000000
79 लाडझरी0000000000000000000000
80 कन्हेरवाडी0000000000000000000000
81 जिरेवाडी0000000000000000000000
82 भोपळा0000000000000000000000
83 चादापुर0000000000000000000000
84 नंदागौळ0000000000000000000000
85 लेडेवाडी0000000000000000000000
86 मैंदवाडी0000000000000000000000
87 दौडवाडी0000000000000000000000