दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: पाटोदा
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 पारगांव घुमरा 04207200000000100000016
2 अनफट वाडी 0000210000000000000003
3 ढाळेवाडी 0011410000000000000007
4 धनगरजवळका 03036300000000000000015
5 तांबाराजुरी 0100100000000000000002
6 उुबरविहीरा 0100600000000000000007
7 चुंबळी 03008000000070000000018
8 कारेगाव 10105000000030000000010
9 तळेपिंपळगाव 0000600001001000000008
10 नाळवंडी 02017010000000000000011
11 जवळाला 02115000000000100000010
12 डोंगरकिन्ही 03027001010000000000014
13 नफरवाडी 11008000000000000000010
14 पाचंग्री 1000500000001000000007
15 थेरला 400011000000020000000017
16 भायाळा 0000210000001000000004
17 वैद्यकिन्ही 01028000010060000000018
18 वायजाळा 0000000000001000000001
19 पाचेगाव 0000500000001000000006
20 मंजरी घाट 0000300000000000000003
21 दासखेड 11008000000010000000011
22 येवलवाडी ना. 0002000000000000000002
23 सोनेगाव 0100700000000000000008
24 सावरगांव सोने 000211000000001000000014
25 बेनसुर 0002700000000000000009
26 डोमरी 277116000000030000000036
27 करंजवन 0000520000000000000007
28 वडझरी 12008000000001100000013
29 पिंपळगावधस 03003200010000010000111
30 बेदरवाडी 11205100000020000000012
31 खडकवाडी 0000210000000000000003
32 काकडहीरा 034013000000020000000022
33 निरगुडी 020115200000000000000020
34 उखंडा 0200100000000000000003
35 पिठठी 641213000010000000000027
36 नायगाव 11008000010000200000013
37 रोहतवाडी 0000300000000000000003
38 अंमळनेर 062016400000000000000028
39 निवडुंगा 0100100000000000000002
40 वहाली 3100300000000000000007
41 अंतापुर 0000000000000000000000
42 चिखली 10107001000020000000012
43 चिचोली 1200000000000000000003
44 पांढरवाडी 0000300000000000000003
45 गांधनवाडी 01206200000000000000011
46 कोतन 0200600000000100000009
47 जाधववाडी 1010000000000000000002
48 सोताडा 033113200000000000000022
49 लांबरवाडी 0000000000000000000000
50 मुगगाव 0000100000000010000002
51 सावरगाव घाट 2210300000000010000009
52 सुप्पा 0000000000000000000000
53 कुसळंब 1010300000000000000005
54 गवळवाडी 0000100000001000000002
55 पारनेर 230013000000011000100021
56 येवलवाडी (स) 110016000000000100000019
57 महासांगवी 0000100000000000000001

दिनांक व वेळ - 4/1/2023 1:45:13 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 पारगांव घुमरा04207200000000100000016
2 अनफट वाडी0000210000000000000003
3 ढाळेवाडी0011410000000000000007
4 धनगरजवळका03036300000000000000015
5 तांबाराजुरी0100100000000000000002
6 उुबरविहीरा0100600000000000000007
7 चुंबळी03008000000070000000018
8 कारेगाव10105000000030000000010
9 तळेपिंपळगाव0000600001001000000008
10 नाळवंडी02017010000000000000011
11 जवळाला02115000000000100000010
12 डोंगरकिन्ही03027001010000000000014
13 नफरवाडी11008000000000000000010
14 पाचंग्री1000500000001000000007
15 थेरला400011000000020000000017
16 भायाळा0000210000001000000004
17 वैद्यकिन्ही01028000010060000000018
18 वायजाळा0000000000001000000001
19 पाचेगाव0000500000001000000006
20 मंजरी घाट0000300000000000000003
21 दासखेड11008000000010000000011
22 येवलवाडी ना.0002000000000000000002
23 सोनेगाव0100700000000000000008
24 सावरगांव सोने000211000000001000000014
25 बेनसुर0002700000000000000009
26 डोमरी277116000000030000000036
27 करंजवन0000520000000000000007
28 वडझरी12008000000001100000013
29 पिंपळगावधस03003200010000010000111
30 बेदरवाडी11205100000020000000012
31 खडकवाडी0000210000000000000003
32 काकडहीरा034013000000020000000022
33 निरगुडी020115200000000000000020
34 उखंडा0200100000000000000003
35 पिठठी641213000010000000000027
36 नायगाव11008000010000200000013
37 रोहतवाडी0000300000000000000003
38 अंमळनेर062016400000000000000028
39 निवडुंगा0100100000000000000002
40 वहाली3100300000000000000007
41 अंतापुर0000000000000000000000
42 चिखली10107001000020000000012
43 चिचोली1200000000000000000003
44 पांढरवाडी0000300000000000000003
45 गांधनवाडी01206200000000000000011
46 कोतन0200600000000100000009
47 जाधववाडी1010000000000000000002
48 सोताडा033113200000000000000022
49 लांबरवाडी0000000000000000000000
50 मुगगाव0000100000000010000002
51 सावरगाव घाट2210300000000010000009
52 सुप्पा0000000000000000000000
53 कुसळंब1010300000000000000005
54 गवळवाडी0000100000001000000002
55 पारनेर230013000000011000100021
56 येवलवाडी (स)110016000000000100000019
57 महासांगवी0000100000000000000001