दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: शिरूर (का)
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 कान्होंबाची वाडी 0210300001000000000007
2 राक्षसभूवन 1130000000000000000005
3 गोमळवाडा 30007300000000000000013
4 दहीवंडी 0000000000000000000000
5 पाडळी 04307400000100010000020
6 झापेवाडी 0000000000000000000000
7 आनंदगांव 1310300000000000000008
8 बावी 0000610000000000000007
9 तागडगांव 03704000000001000000015
10 आर्वी 0000000000000000000000
11 जांब 0000100000000000000001
12 मानूर 0300110001000000020008
13 टेंभूर्णी 12005200000000000000010
14 लोणी 311012200010000000000020
15 वारणी 543020300000000000000035
16 कोळवाडी 0000000000000000000000
17 पिंपळनेर 333013200000000000000024
18 वडाळी 0000000000000000000000
19 भडकेल 0000000000000000000000
20 खोपटी 0000000000000000000000
21 जाटनांदूर 10307200000000000000013
22 पांगरी 0000000000000000000000
23 तिंतरवणी 0100330000000000000007
24 तरडगव्हन (आ.) 1000310000002000000007
25 मातोरी 1000400100000000000006
26 घो.पारगांव 0000300000000000000003
27 हाजीपूर 0000000000000000000000
28 क.धानोरा 0000000000000000000000
29 फुलसांगवी 0100520000000000000008
30 शिरापूर (गा.) 0000000000000000000000
31 घाटशीळ पारगांव 031010701000001200000025
32 ब्र. येळंब 0020500000000000000007
33 निमगांव (मा.) 00348000010000000000016
34 नांदेवाली 0100210000100000000005
35 राळेसांगवी 0000000000000000000000
36 सावरगांव (च.) 0000000000000000000000
37 माळेगाव (च.) 0000700000000000000007
38 उकीर्डा (च) 0000000000000000000000
39 बोरगांव (च.) 0110700000000000000009
40 रायमोह 22007100000020000000014
41 खोकरमोहा 13106301001010000000017
42 टाकळवाडी 0000000000001000000001
43 भानकवाडी 0000000000000000000000
44 हटकरवाडी 0000000000000000000000
45 येवलवाडी 1100310000000000000006
46 सांगळवाडी 0000010000000000000001
47 खालापूरी 0000000000000000000000
48 खांबालिंबा 21308301000000000000018
49 हिवरसिंगा 0100100000000000000002
50 मलकाचीवाडी 0000000000000000000000
51 पौंडूळ 0000200000000000000002
52 शिरापूर (धु.) 0020510000000000000008

दिनांक व वेळ - 4/21/2021 6:59:03 AM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 कान्होंबाची वाडी0210300001000000000007
2 राक्षसभूवन1130000000000000000005
3 गोमळवाडा30007300000000000000013
4 दहीवंडी0000000000000000000000
5 पाडळी04307400000100010000020
6 झापेवाडी0000000000000000000000
7 आनंदगांव1310300000000000000008
8 बावी0000610000000000000007
9 तागडगांव03704000000001000000015
10 आर्वी0000000000000000000000
11 जांब0000100000000000000001
12 मानूर0300110001000000020008
13 टेंभूर्णी12005200000000000000010
14 लोणी311012200010000000000020
15 वारणी543020300000000000000035
16 कोळवाडी0000000000000000000000
17 पिंपळनेर333013200000000000000024
18 वडाळी0000000000000000000000
19 भडकेल0000000000000000000000
20 खोपटी0000000000000000000000
21 जाटनांदूर10307200000000000000013
22 पांगरी0000000000000000000000
23 तिंतरवणी0100330000000000000007
24 तरडगव्हन (आ.)1000310000002000000007
25 मातोरी1000400100000000000006
26 घो.पारगांव0000300000000000000003
27 हाजीपूर0000000000000000000000
28 क.धानोरा0000000000000000000000
29 फुलसांगवी0100520000000000000008
30 शिरापूर (गा.)0000000000000000000000
31 घाटशीळ पारगांव031010701000001200000025
32 ब्र. येळंब0020500000000000000007
33 निमगांव (मा.)00348000010000000000016
34 नांदेवाली0100210000100000000005
35 राळेसांगवी0000000000000000000000
36 सावरगांव (च.)0000000000000000000000
37 माळेगाव (च.)0000700000000000000007
38 उकीर्डा (च)0000000000000000000000
39 बोरगांव (च.)0110700000000000000009
40 रायमोह22007100000020000000014
41 खोकरमोहा13106301001010000000017
42 टाकळवाडी0000000000001000000001
43 भानकवाडी0000000000000000000000
44 हटकरवाडी0000000000000000000000
45 येवलवाडी1100310000000000000006
46 सांगळवाडी0000010000000000000001
47 खालापूरी0000000000000000000000
48 खांबालिंबा21308301000000000000018
49 हिवरसिंगा0100100000000000000002
50 मलकाचीवाडी0000000000000000000000
51 पौंडूळ0000200000000000000002
52 शिरापूर (धु.)0020510000000000000008