दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: शिरूर (का)
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 कान्होंबाची वाडी 03104001010000000000010
2 राक्षसभूवन 12315200010000000000015
3 गोमळवाडा 304017301010001000000030
4 दहीवंडी 00405100000010000000011
5 पाडळी 04308400000100010000021
6 झापेवाडी 0000000000000000000000
7 आनंदगांव 14104100000000000000011
8 बावी 0000610000000000000007
9 तागडगांव 04807000000001000000020
10 आर्वी 0000810000000000000009
11 जांब 0200500000000000000007
12 मानूर 0300110001000000020008
13 टेंभूर्णी 12005200000000000000010
14 लोणी 311113200010000000000022
15 वारणी 544021500000000000000039
16 कोळवाडी 0010000000000000000001
17 पिंपळनेर 434123200000000000000037
18 वडाळी 0000000000000000000000
19 भडकेल 0000000000000000000000
20 खोपटी 0000700000000000000007
21 जाटनांदूर 105011300000000000000020
22 पांगरी 2100410000000000000008
23 तिंतरवणी 12008400000000000000015
24 तरडगव्हन (आ.) 10005200000020000000010
25 मातोरी 21008001000000000000012
26 घो.पारगांव 001010000000000000000011
27 हाजीपूर 0000000000000000000000
28 क.धानोरा 0100600000000000000007
29 फुलसांगवी 01008200000000000000011
30 शिरापूर (गा.) 01007200021000000000013
31 घाटशीळ पारगांव 131013701000001200000029
32 ब्र. येळंब 002010100000000000000013
33 निमगांव (मा.) 024513000020000000000026
34 नांदेवाली 0100420100100000000009
35 राळेसांगवी 0001210000001000000005
36 सावरगांव (च.) 0000800000000010000009
37 माळेगाव (च.) 0000700000000000000007
38 उकीर्डा (च) 0000420000000000000006
39 बोरगांव (च.) 0110700000000000000009
40 रायमोह 220014200000020000000022
41 खोकरमोहा 231012501001010000000026
42 टाकळवाडी 0010210000000000000004
43 भानकवाडी 0000100000000000000001
44 हटकरवाडी 0000520000000000000007
45 येवलवाडी 1300410000000000000009
46 सांगळवाडी 0000010000000000000001
47 खालापूरी 312115200001000000000126
48 खांबालिंबा 21308301000000000000018
49 हिवरसिंगा 01107000000010000000010
50 मलकाचीवाडी 0000320000000000000005
51 पौंडूळ 110014100000100000000018
52 शिरापूर (धु.) 012015100000010000000020

दिनांक व वेळ - 4/1/2023 12:55:01 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 कान्होंबाची वाडी03104001010000000000010
2 राक्षसभूवन12315200010000000000015
3 गोमळवाडा304017301010001000000030
4 दहीवंडी00405100000010000000011
5 पाडळी04308400000100010000021
6 झापेवाडी0000000000000000000000
7 आनंदगांव14104100000000000000011
8 बावी0000610000000000000007
9 तागडगांव04807000000001000000020
10 आर्वी0000810000000000000009
11 जांब0200500000000000000007
12 मानूर0300110001000000020008
13 टेंभूर्णी12005200000000000000010
14 लोणी311113200010000000000022
15 वारणी544021500000000000000039
16 कोळवाडी0010000000000000000001
17 पिंपळनेर434123200000000000000037
18 वडाळी0000000000000000000000
19 भडकेल0000000000000000000000
20 खोपटी0000700000000000000007
21 जाटनांदूर105011300000000000000020
22 पांगरी2100410000000000000008
23 तिंतरवणी12008400000000000000015
24 तरडगव्हन (आ.)10005200000020000000010
25 मातोरी21008001000000000000012
26 घो.पारगांव001010000000000000000011
27 हाजीपूर0000000000000000000000
28 क.धानोरा0100600000000000000007
29 फुलसांगवी01008200000000000000011
30 शिरापूर (गा.)01007200021000000000013
31 घाटशीळ पारगांव131013701000001200000029
32 ब्र. येळंब002010100000000000000013
33 निमगांव (मा.)024513000020000000000026
34 नांदेवाली0100420100100000000009
35 राळेसांगवी0001210000001000000005
36 सावरगांव (च.)0000800000000010000009
37 माळेगाव (च.)0000700000000000000007
38 उकीर्डा (च)0000420000000000000006
39 बोरगांव (च.)0110700000000000000009
40 रायमोह220014200000020000000022
41 खोकरमोहा231012501001010000000026
42 टाकळवाडी0010210000000000000004
43 भानकवाडी0000100000000000000001
44 हटकरवाडी0000520000000000000007
45 येवलवाडी1300410000000000000009
46 सांगळवाडी0000010000000000000001
47 खालापूरी312115200001000000000126
48 खांबालिंबा21308301000000000000018
49 हिवरसिंगा01107000000010000000010
50 मलकाचीवाडी0000320000000000000005
51 पौंडूळ110014100000100000000018
52 शिरापूर (धु.)012015100000010000000020