दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: बीड
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 महाजनवाडी 11119000000000000000013
2 कानडीघाट 0000500000000000000005
3 घारगांव 0000400000001000000005
4 गोलांग्री 0000100000000000000001
5 लोणीघाट 0000200000000000000002
6 वाडवाना 0000000000000000000000
7 माळेवाडी 0100100000000000000002
8 पिंपळगांव घाट 0000400000000000000004
9 मानेवाडी 1000100000000000000002
10 वानगांव 42005000000000000000011
11 अंजनवती 00007200000001000000010
12 लिंबागणेश 1200500000010000000009
13 मोरगांव 0000300000000000000003
14 मुळूकवाडी 0022200200001000000009
15 मसेवाडी 0010200000000000000003
16 पोखरीघाट 00015200000120000000011
17 सोमनाथवाडी 0000000000000000000000
18 पिंपरनई 0000000000000000000000
19 बेलगांव 1000200000000000000003
20 पाटोदा बेलखंडी 021112000000020000000018
21 बेलखंडी पाटोदा 0000000000000000000000
22 नागझरी 1010200000001000000005
23 करचुंडी 0000100000000000000001
24 चऱ्हाटा 014012000000000000000017
25 कदमवाडी 0000200000000000000002
26 भाळवणी 2000010000000000000003
27 गवळवाडी 0000700000000000000007
28 काकडहीरा 0000100000000000000001
29 तळेगांव 0101300000000000000005
30 पिंपळवाडी 0010510000001000000008
31 वरवटी 22012000000030000000010
32 राजूरी नवगण 310117501010002100000032
33 पिंपरगव्हाण 0010200000000000000003
34 सौदाना 0000220000000000000004
35 तांदळवाडी भिल्ल 0000400200000000000006
36 उमरद जहांगीर 0000410000000000000005
37 काटवटवाडी 0100710000000000000009
38 रुई शहाजहानपूर 0102200000000000000005
39 मुर्शदपूर 1000520000000000000008
40 लिंबारुई मु. 23108000000010000000015
41 वंजारवाडी 2100410000000000000008
42 तिप्पटवाडी 0000210000000000000003
43 कामखेडा 110011503000000000000021
44 साक्षाळपिंप्री 40009000000010000000014
45 बहादरपूर 0010400000003000000008
46 अवलपूर 1100310002000000000008
47 रुद्रापूर 0110100000000000000003
48 बेलुरा 0000600000002000000008
49 केतूरा 0100200000000000000003
50 दगडी शहाजहानपूर 0000110000000000000002
51 खापर पांगरी 0000200000000000000002
52 पारगांव (शिरस) 2010100000000000000004
53 आहेरचिंचोली 0000100000000100000002
54 तांदळवाडी हवेली 2000110000000000000004
55 माळापूरी 03006300000000000000012
56 पेंडगांव 0000100000000000000001
57 नांदूर हवेली 212010000000000000000015
58 नामलगांव 0000100100000000000002
59 जिरेवाडी 0000100100000000000002
60 कांबी 32005000000000000000010
61 कुमशी 0000500100001000000007
62 घोसापूरी 0020210000000000000005
63 आनंदवाडी 0000010000000000000001
64 बहीरवाडी 212010100010010000000018
65 शिदोड 11114000000020000000010
66 आहेर लिंमगांव 0000110000000000000002
67 लोळदगांव 0000400000002000000006
68 अंथरवण पिंप्री 0000100000000000000001
69 अंथरवण पिंप्री तांडा 0020200000000000000004
70 खांडे पारगांव 1000530000000000000009
71 वाकनाथपूर 20007100000000000000010
72 राजूरी घोडका 0000300000000000000003
73 चिंचोली माळी 0010100000020000000004
74 उमरद खालसा 0000100000000000000001
75 कुर्ला 10007400000000000000012
76 नागापूर बु. 0100200000000000000003
77 नागापूर खु. 0000000000000000000000
78 म्हाळस जवळा 11108100000000000000012
79 पिंपळनेर 10207200000000000000012
80 बाभळवाडी 0010200100000000000004
81 ईट 0000400001001110000008
82 गुंधा 0100400000000000000005
83 गुंधेवाडी 0010200000000000000003
84 वडगांव गुंधा 133116200000001000000027
85 आडगांव 0000320000000000000005
86 सांडरवण 0000000000000000000000
87 पिंपळगांव मंजरा 0010400000000000000005
88 भाट सांगवी 020010100000000000000013
89 बऱ्हानपूर 0010700000010000000009
90 नाथापूर 121013600000000000000023
91 कुक्कडगांव 000010000010000000000011
92 रंजेगांव 0010010000000000000002
93 पिंपळादेवी 0000000000000000000000
94 लोणी शहाजहानपूर 1000000000000000000001
95 लिंबारुई देवी 0100000000000000000001
96 पाटेगांव 0000000000000000000000
97 सुर्डी थोट 0000000000000000000000
98 बोरदेवी 0000100000000000000001
99 ताडसोन्ना 10209400000000000000016
100 परभणी (के.) 0000000000002000000002
101 नाळवंडी 211110000000000000000015
102 लक्ष्मीआई तांडा 0000400000000000000004
103 घाट जवळा 0000710000000000000008
104 पोखरी मैंदा 0000100000000000000001
105 मैंदा 02107210000010000000014
106 अंबेसावळी 13105300000000000000013
107 मन्यारवाडी 0100300100003000000008
108 घाटसावळी 124017300000000000000027
109 काळेगांव हवेली 22118400000000000000018
110 जुजगव्हाण 0010220000000000000005
111 मानकुरवाडी 0000310000000000000004
112 म्हाळसापूर 0000210000000000000003
113 काठोडा 0000000000000000000000
114 हिवरापहाडी 31016000020000000000013
115 ढेकणमोहा 0100410000001000000007
116 ढेकणमोहा 0000800000000000000008
117 जरुड 43105200000000000000015
118 मौज 11108000000000000000011
119 मौजवाडी 0000000000000000000000
120 बाभळखुंटा 0000200000000000000002
121 शिवणी 01008000001000000000010
122 भवानवाडी 1000000003001000000005
123 कुटेवाडी 1001300000000000000005
124 काऱ्हळवाडी 0000400000001000000005
125 वांगी 0000710000000000000008
126 पाली 110118200000000000000124
127 कोल्हारवाडी 0000520000000000000007
128 समनापूर 0000200000000000000002
129 कर्झनी ´ÖÖêšüß 30007100000000000000011
130 कोळवाडी 02006000030010000000012
131 आहेरवडगांव 04006000100001000000012
132 मंजरी हवेली 0000000000000000000000
133 धनगरवाडी 0000000000000000000000
134 मांडवजाळी 0000200000000000000002
135 ईमामपूर 0010100000000000000002
136 पिंपळगांव मोची 0100500000000000000006
137 वायभटवाडी 0000000000000000000000
138 येळंबघाट 361014000000050000000029
139 मांडवखेल 0100310000000000000016
140 खर्डेचीवाडी 0110200000000000000004
141 डोईफोडवाडी 0000800000000000000008
142 सानपवाडी 0000210000001000000004
143 बोरफडी 1000500000000000000006
144 वडगांव (क.) 0000200000000000000002
145 कळसंबर (व.) 200112000000001000000016
146 भंडारवाडी 1000100000000000000002
147 काऱ्हेगव्हान 0000000000000000000000
148 नेकनूर 3180371100100000000000061
149 चाकरवाडी 1000200000001000000004
150 बाळापूर 0000000000000000000000
151 मांजरसुंबा 0000100000000000000001
152 सफेपूर 0000110000000000000002
153 पोथरा 0000000000000000000000
154 सात्रा 0001100000000000000002
155 कुंभारी 0000100000002000000003
156 सावरगांव घाट 0100200001000000000004
157 अंबीलवडगांव 0001500100000000000018
158 अंधापूरी घाट 00135000030020000000014
159 तांदळवाडी घाट 0100510000000000000007
160 उदंडवडगांव 0000100000000000000001
161 साखरे बोरगांव 0000000000000000000000
162 खंडाळा 0000000000000000000000
163 पांढऱ्याची वाडी 0000200000003000000005
164 धावज्याची वाडी 1020300000001000000007
165 हिंगणी (बु.) 0000500000000000000005
166 हिंगणी (खु.) 00207200000000000000011
167 चौसाळा 143231400010000000000046
168 कारंडी 0000000000000000000000
169 गोलंगडी 0000000000000000000000
170 निवडुंगवाडी 0000100000000000000001
171 जैताळवाडी 0000200000000000000002
172 तांदळ्याचीवाडी 0000300000000000000003
173 रत्नागिरी 2000200000000000000004
174 सोनपेठवाडी 1000500000001000000007
175 बोरखेड 00018100000000000000010
176 खडकी घाट 0100100000000000000002
177 आहेर धानोरा 11027000000100000000012
178 जाधववाडी 1000100000002000000004
179 कचरवाडी 0020300000000000000005
180 पालवण 2010400000001000000008
181 मेंगडेवाडी 0000200000001000000003
182 काळेवाडी 0000000000000000000000
183 मुगगाव 0000100000000000000001
184 दहिफळ (चिंचोली) 0010000000000000000001

दिनांक व वेळ - 4/1/2023 2:09:49 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 महाजनवाडी11119000000000000000013
2 कानडीघाट0000500000000000000005
3 घारगांव0000400000001000000005
4 गोलांग्री0000100000000000000001
5 लोणीघाट0000200000000000000002
6 वाडवाना0000000000000000000000
7 माळेवाडी0100100000000000000002
8 पिंपळगांव घाट0000400000000000000004
9 मानेवाडी1000100000000000000002
10 वानगांव42005000000000000000011
11 अंजनवती00007200000001000000010
12 लिंबागणेश1200500000010000000009
13 मोरगांव0000300000000000000003
14 मुळूकवाडी0022200200001000000009
15 मसेवाडी0010200000000000000003
16 पोखरीघाट00015200000120000000011
17 सोमनाथवाडी0000000000000000000000
18 पिंपरनई0000000000000000000000
19 बेलगांव1000200000000000000003
20 पाटोदा बेलखंडी021112000000020000000018
21 बेलखंडी पाटोदा0000000000000000000000
22 नागझरी1010200000001000000005
23 करचुंडी0000100000000000000001
24 चऱ्हाटा014012000000000000000017
25 कदमवाडी0000200000000000000002
26 भाळवणी2000010000000000000003
27 गवळवाडी0000700000000000000007
28 काकडहीरा0000100000000000000001
29 तळेगांव0101300000000000000005
30 पिंपळवाडी0010510000001000000008
31 वरवटी22012000000030000000010
32 राजूरी नवगण310117501010002100000032
33 पिंपरगव्हाण0010200000000000000003
34 सौदाना0000220000000000000004
35 तांदळवाडी भिल्ल0000400200000000000006
36 उमरद जहांगीर0000410000000000000005
37 काटवटवाडी0100710000000000000009
38 रुई शहाजहानपूर0102200000000000000005
39 मुर्शदपूर1000520000000000000008
40 लिंबारुई मु.23108000000010000000015
41 वंजारवाडी2100410000000000000008
42 तिप्पटवाडी0000210000000000000003
43 कामखेडा110011503000000000000021
44 साक्षाळपिंप्री40009000000010000000014
45 बहादरपूर0010400000003000000008
46 अवलपूर1100310002000000000008
47 रुद्रापूर0110100000000000000003
48 बेलुरा0000600000002000000008
49 केतूरा0100200000000000000003
50 दगडी शहाजहानपूर0000110000000000000002
51 खापर पांगरी0000200000000000000002
52 पारगांव (शिरस)2010100000000000000004
53 आहेरचिंचोली0000100000000100000002
54 तांदळवाडी हवेली2000110000000000000004
55 माळापूरी03006300000000000000012
56 पेंडगांव0000100000000000000001
57 नांदूर हवेली212010000000000000000015
58 नामलगांव0000100100000000000002
59 जिरेवाडी0000100100000000000002
60 कांबी32005000000000000000010
61 कुमशी0000500100001000000007
62 घोसापूरी0020210000000000000005
63 आनंदवाडी0000010000000000000001
64 बहीरवाडी212010100010010000000018
65 शिदोड11114000000020000000010
66 आहेर लिंमगांव0000110000000000000002
67 लोळदगांव0000400000002000000006
68 अंथरवण पिंप्री0000100000000000000001
69 अंथरवण पिंप्री तांडा0020200000000000000004
70 खांडे पारगांव1000530000000000000009
71 वाकनाथपूर20007100000000000000010
72 राजूरी घोडका0000300000000000000003
73 चिंचोली माळी0010100000020000000004
74 उमरद खालसा0000100000000000000001
75 कुर्ला10007400000000000000012
76 नागापूर बु.0100200000000000000003
77 नागापूर खु.0000000000000000000000
78 म्हाळस जवळा11108100000000000000012
79 पिंपळनेर10207200000000000000012
80 बाभळवाडी0010200100000000000004
81 ईट0000400001001110000008
82 गुंधा0100400000000000000005
83 गुंधेवाडी0010200000000000000003
84 वडगांव गुंधा133116200000001000000027
85 आडगांव0000320000000000000005
86 सांडरवण0000000000000000000000
87 पिंपळगांव मंजरा0010400000000000000005
88 भाट सांगवी020010100000000000000013
89 बऱ्हानपूर0010700000010000000009
90 नाथापूर121013600000000000000023
91 कुक्कडगांव000010000010000000000011
92 रंजेगांव0010010000000000000002
93 पिंपळादेवी0000000000000000000000
94 लोणी शहाजहानपूर1000000000000000000001
95 लिंबारुई देवी0100000000000000000001
96 पाटेगांव0000000000000000000000
97 सुर्डी थोट0000000000000000000000
98 बोरदेवी0000100000000000000001
99 ताडसोन्ना10209400000000000000016
100 परभणी (के.)0000000000002000000002
101 नाळवंडी211110000000000000000015
102 लक्ष्मीआई तांडा0000400000000000000004
103 घाट जवळा0000710000000000000008
104 पोखरी मैंदा0000100000000000000001
105 मैंदा02107210000010000000014
106 अंबेसावळी13105300000000000000013
107 मन्यारवाडी0100300100003000000008
108 घाटसावळी124017300000000000000027
109 काळेगांव हवेली22118400000000000000018
110 जुजगव्हाण0010220000000000000005
111 मानकुरवाडी0000310000000000000004
112 म्हाळसापूर0000210000000000000003
113 काठोडा0000000000000000000000
114 हिवरापहाडी31016000020000000000013
115 ढेकणमोहा0100410000001000000007
116 ढेकणमोहा0000800000000000000008
117 जरुड43105200000000000000015
118 मौज11108000000000000000011
119 मौजवाडी0000000000000000000000
120 बाभळखुंटा0000200000000000000002
121 शिवणी01008000001000000000010
122 भवानवाडी1000000003001000000005
123 कुटेवाडी1001300000000000000005
124 काऱ्हळवाडी0000400000001000000005
125 वांगी0000710000000000000008
126 पाली110118200000000000000124
127 कोल्हारवाडी0000520000000000000007
128 समनापूर0000200000000000000002
129 कर्झनी ´ÖÖêšüß30007100000000000000011
130 कोळवाडी02006000030010000000012
131 आहेरवडगांव04006000100001000000012
132 मंजरी हवेली0000000000000000000000
133 धनगरवाडी0000000000000000000000
134 मांडवजाळी0000200000000000000002
135 ईमामपूर0010100000000000000002
136 पिंपळगांव मोची0100500000000000000006
137 वायभटवाडी0000000000000000000000
138 येळंबघाट361014000000050000000029
139 मांडवखेल0100310000000000000016
140 खर्डेचीवाडी0110200000000000000004
141 डोईफोडवाडी0000800000000000000008
142 सानपवाडी0000210000001000000004
143 बोरफडी1000500000000000000006
144 वडगांव (क.)0000200000000000000002
145 कळसंबर (व.)200112000000001000000016
146 भंडारवाडी1000100000000000000002
147 काऱ्हेगव्हान0000000000000000000000
148 नेकनूर3180371100100000000000061
149 चाकरवाडी1000200000001000000004
150 बाळापूर0000000000000000000000
151 मांजरसुंबा0000100000000000000001
152 सफेपूर0000110000000000000002
153 पोथरा0000000000000000000000
154 सात्रा0001100000000000000002
155 कुंभारी0000100000002000000003
156 सावरगांव घाट0100200001000000000004
157 अंबीलवडगांव0001500100000000000018
158 अंधापूरी घाट00135000030020000000014
159 तांदळवाडी घाट0100510000000000000007
160 उदंडवडगांव0000100000000000000001
161 साखरे बोरगांव0000000000000000000000
162 खंडाळा0000000000000000000000
163 पांढऱ्याची वाडी0000200000003000000005
164 धावज्याची वाडी1020300000001000000007
165 हिंगणी (बु.)0000500000000000000005
166 हिंगणी (खु.)00207200000000000000011
167 चौसाळा143231400010000000000046
168 कारंडी0000000000000000000000
169 गोलंगडी0000000000000000000000
170 निवडुंगवाडी0000100000000000000001
171 जैताळवाडी0000200000000000000002
172 तांदळ्याचीवाडी0000300000000000000003
173 रत्नागिरी2000200000000000000004
174 सोनपेठवाडी1000500000001000000007
175 बोरखेड00018100000000000000010
176 खडकी घाट0100100000000000000002
177 आहेर धानोरा11027000000100000000012
178 जाधववाडी1000100000002000000004
179 कचरवाडी0020300000000000000005
180 पालवण2010400000001000000008
181 मेंगडेवाडी0000200000001000000003
182 काळेवाडी0000000000000000000000
183 मुगगाव 0000100000000000000001
184 दहिफळ (चिंचोली)0010000000000000000001