दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: माजलगाव
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 केसापुरी 0100000000000000000001
2 मनुर 0000000000000000000000
3 मनुरवाडी 0000000000000000000000
4 भाटवडगाव 0000300000000000000003
5 लुखेगाव 0000000000000000000000
6 देपेगाव 0000000000000000000000
7 गोविंदपुर 0000000000000000000000
8 सादोळा 0000620000000000000008
9 पुरुषोत्तमपुरी 020313000020000000000020
10 महतपुरी 0110400000000000000006
11 मंजरत 0000000000000000000000
12 छत्रबोरगाव 0000000000000000000000
13 आबेगाव 0000000000000000000000
14 सांडसचिंचोली 0000000000000000000000
15 टाकरवण 0000010000000100000002
16 रिधोरी 21014200000000000000010
17 वारोळा 12015100010000000000011
18 गव्हाणथडी 1011110000000000000005
19 राजेगाव 01008100000000000000010
20 बारभाईतांडा 0010200000000000000003
21 सुरडी 0000200000000000000002
22 किटटीआडगाव 654212400000100000000034
23 हिवरा बु. 14104100000100000000012
24 काळेगाव थडी 0000000000000000000000
25 वाघोरा 32004200000000000000011
26 मालीपारगाव 0000200000000000000002
27 गोविंदवाडी 11009000000000000000011
28 शहाजानपुर 0000000000000000000000
29 सुलतानपुर 0000000000000000000000
30 आनंदगाव 0000000000000000000000
31 गळाटवाडी 0000000000000000000000
32 गुंजथडी 0000000000000000000000
33 सुरुमगाव 0000000000000000000000
34 सोन्न्नाथडी 0000000000000000000000
35 ख.आडगाव 0000000000000000000000
36 निपाणी टाकळी 0000200000000000000002
37 गंगामसला 0000000000000000000000
38 सरवरपिंपळगाव 0000000000000000000000
39 सोमठाणा 0000000000000000000000
40 मोठेवाडी 0000000000000000000000
41 छोटेवाडी 0000000000000000000000
42 शिम्पेटाकळी 0000000000000000000000
43 नागडगांव 0000000000000000000000
44 रोशनपूरी 0000000000000000000000
45 तालखेड 124110300000000000000021
46 श्रुंगारवाडी 0000000000000000000000
47 डुब्बामजरा 0000100000000000000001
48 तेलगांव खु. 00006200000300000000011
49 शहापूर मजरा 0000000000000000000000
50 खेर्डा खु. 00008200000000000000010
51 एकदरा 1000530000000000000009
52 ज.जवळा 0000000000000000000000
53 फुलपिंपळगांव 0010210000000000000004
54 हारकी लिंमगांव 12108100010000000000014
55 सावरगांव 0000000000000000000000
56 मंगरुळ 033013100000000000000020
57 रामपिंपपळगांव 0410100000000000000006
58 पुनंदगांव 0000000000000000000000
59 ब्रम्हगांव 0000100000000000000001
60 चिचगव्हान 0000000000000000000000
61 फुलेपिंपळगांव 0000000000000000000000
62 देवखेडा 0000000000000000000000
63 रेणापूरी 0000000000000000000000
64 शेलापूरी 0000000000000000000000
65 खानापूर 0000100000000000000001
66 धनगरवाडी 0000000000000000000000
67 पात्रूड 0000000000000000000000
68 ढोरगांव 0000000000000000000000
69 लहामेवाडी 0000000000000000000000
70 शिदेवाडी पा 0000000000000000000000
71 लव्हूळ 0000000000001000000001
72 मोगरा 100012110000000000000015
73 लोनगांव 0000000000000000000000
74 खतगव्हाण 0000000000000000000000
75 पिप्री ख् 0000300000000000000003
76 कोथरुळ 0000100000000000000001
77 सिंमरी पारगांव 0000000000000000000000
78 साळेगांव 0000000000000000000000
79 शु. लिंमगांव 0000000000000000000000
80 नित्रूड 0000000000000000000000
81 टालेवाडी 0000000000000000000000
82 राजेवाडी 0000100000000000000001
83 बाभळगांव 0000000000000000000000
84 पिंपळगांव ना 0000000000000000000000
85 नाकलगांव 0000000000000000000000
86 दिंद्रुड 0000000000000000000000
87 बेलुरा 0000000000000000000000
88 चोपनवाडी 0000000000000000000000
89 शिंदेवाडी वा 0000000000000000000000
90 वांगी बु. 0000000000000000000000
91 उमरी 0000100000000000000001

दिनांक व वेळ - 4/1/2023 12:32:50 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 केसापुरी0100000000000000000001
2 मनुर0000000000000000000000
3 मनुरवाडी0000000000000000000000
4 भाटवडगाव0000300000000000000003
5 लुखेगाव0000000000000000000000
6 देपेगाव0000000000000000000000
7 गोविंदपुर0000000000000000000000
8 सादोळा0000620000000000000008
9 पुरुषोत्तमपुरी020313000020000000000020
10 महतपुरी0110400000000000000006
11 मंजरत0000000000000000000000
12 छत्रबोरगाव0000000000000000000000
13 आबेगाव0000000000000000000000
14 सांडसचिंचोली0000000000000000000000
15 टाकरवण0000010000000100000002
16 रिधोरी21014200000000000000010
17 वारोळा12015100010000000000011
18 गव्हाणथडी1011110000000000000005
19 राजेगाव01008100000000000000010
20 बारभाईतांडा0010200000000000000003
21 सुरडी0000200000000000000002
22 किटटीआडगाव654212400000100000000034
23 हिवरा बु.14104100000100000000012
24 काळेगाव थडी0000000000000000000000
25 वाघोरा32004200000000000000011
26 मालीपारगाव0000200000000000000002
27 गोविंदवाडी11009000000000000000011
28 शहाजानपुर0000000000000000000000
29 सुलतानपुर0000000000000000000000
30 आनंदगाव0000000000000000000000
31 गळाटवाडी0000000000000000000000
32 गुंजथडी0000000000000000000000
33 सुरुमगाव0000000000000000000000
34 सोन्न्नाथडी0000000000000000000000
35 ख.आडगाव0000000000000000000000
36 निपाणी टाकळी0000200000000000000002
37 गंगामसला0000000000000000000000
38 सरवरपिंपळगाव0000000000000000000000
39 सोमठाणा0000000000000000000000
40 मोठेवाडी0000000000000000000000
41 छोटेवाडी0000000000000000000000
42 शिम्पेटाकळी0000000000000000000000
43 नागडगांव0000000000000000000000
44 रोशनपूरी0000000000000000000000
45 तालखेड124110300000000000000021
46 श्रुंगारवाडी0000000000000000000000
47 डुब्बामजरा0000100000000000000001
48 तेलगांव खु.00006200000300000000011
49 शहापूर मजरा0000000000000000000000
50 खेर्डा खु.00008200000000000000010
51 एकदरा1000530000000000000009
52 ज.जवळा0000000000000000000000
53 फुलपिंपळगांव0010210000000000000004
54 हारकी लिंमगांव12108100010000000000014
55 सावरगांव0000000000000000000000
56 मंगरुळ033013100000000000000020
57 रामपिंपपळगांव0410100000000000000006
58 पुनंदगांव0000000000000000000000
59 ब्रम्हगांव0000100000000000000001
60 चिचगव्हान0000000000000000000000
61 फुलेपिंपळगांव0000000000000000000000
62 देवखेडा0000000000000000000000
63 रेणापूरी0000000000000000000000
64 शेलापूरी0000000000000000000000
65 खानापूर0000100000000000000001
66 धनगरवाडी0000000000000000000000
67 पात्रूड0000000000000000000000
68 ढोरगांव0000000000000000000000
69 लहामेवाडी0000000000000000000000
70 शिदेवाडी पा0000000000000000000000
71 लव्हूळ0000000000001000000001
72 मोगरा100012110000000000000015
73 लोनगांव0000000000000000000000
74 खतगव्हाण0000000000000000000000
75 पिप्री ख्0000300000000000000003
76 कोथरुळ0000100000000000000001
77 सिंमरी पारगांव0000000000000000000000
78 साळेगांव0000000000000000000000
79 शु. लिंमगांव0000000000000000000000
80 नित्रूड0000000000000000000000
81 टालेवाडी0000000000000000000000
82 राजेवाडी0000100000000000000001
83 बाभळगांव0000000000000000000000
84 पिंपळगांव ना0000000000000000000000
85 नाकलगांव0000000000000000000000
86 दिंद्रुड0000000000000000000000
87 बेलुरा0000000000000000000000
88 चोपनवाडी0000000000000000000000
89 शिंदेवाडी वा0000000000000000000000
90 वांगी बु.0000000000000000000000
91 उमरी0000100000000000000001