दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: धारूर
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 तेलगाव 021014002000031000000023
2 चाटगाव 0000520000000000000007
3 देवदहीफळ 02129000000000000000014
4 कोथींबीरवाडी 0000100000010000000002
5 कारी 020015100000000000000018
6 संगम 0000000000000000000000
7 भोपा 0011300002001000000008
8 मोहखेड 333011000000020000000022
9 आम्ला निमला 1112300000000000000008
10 कान्हापुर/ म्हतारगाव 0000000000000000000000
11 कोयाळ 1000310000000010000006
12 सिंगणवाडी 0000100000000000000001
13 व्हरकटवाडी 2300200000000000000007
14 कळी 1000300000000000000004
15 कुंडी 0000000000000000000000
16 खामगाव 1000800000000000000009
17 देवठाणा/जैतापुर 0000300000000010000004
18 मुंगी 1100200000000000000004
19 चिखली 0101400000000000000006
20 फकिरजवळा 0200100000000000000003
21 भोगलवाडी 174114002000010000000030
22 कासारी 30415000000000000000013
23 बाडखा 2210300000000000000008
24 गावंदरा 1010100001000000000004
25 हिंगणी खुर्द 332110301010000000000024
26 हिंगणी बुद्रुक 10116001000000000000010
27 पारगाव 0000000000000000000000
28 चारदरी 0000200000000000000002
29 सोनीमोहा 201012000000000000000015
30 चौंडी 54107100040000000000022
31 आंबेवडगाव 0000300000000000000003
32 घागरवाडा 0000100000000000000001
33 मैंदवाडी 0200400000000000000006
34 पिंपरवाडा 0100500000000000000006
35 पहाडी दहीफळ 00323300000000000000011
36 धुनकवाड 12008000020000000000013
37 रुईधारुर 134010200000000000000020
38 आसरडोह 321110100000000000000018
39 खोडस 0100210000000000000004
40 मोरफळी 21209301000000000000018
41 उमरेवाडी 0210500000001000000009
42 वाघोली 0000400000000000000004
43 चिंचपुर 12009100010000000000014
44 गांजपुर 0100300000000000000004
45 सुरनरवाडी 1100100000000000000003
46 कोळपिंपरी 21204401000000200000016
47 अंजनडोह 413012300000000100000024
48 पांगरी 1110110000000000000005
49 तांदळवाडी 21104000030000000000011
50 आसोला 1000800000000000000009
51 आवरगाव 0000000000000000000000
52 गोपाळपुर 443118500000000000000035
53 आरणवाडी 0000000000000000000000
54 चोरंबा 0000200000000000000002
55 जहांगीरमोहा 01127001000000000000012
56 पहाडी पारगाव 53209000000000000000019

दिनांक व वेळ - 4/1/2023 1:02:25 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 तेलगाव021014002000031000000023
2 चाटगाव0000520000000000000007
3 देवदहीफळ02129000000000000000014
4 कोथींबीरवाडी0000100000010000000002
5 कारी020015100000000000000018
6 संगम0000000000000000000000
7 भोपा0011300002001000000008
8 मोहखेड333011000000020000000022
9 आम्ला निमला1112300000000000000008
10 कान्हापुर/ म्हतारगाव0000000000000000000000
11 कोयाळ1000310000000010000006
12 सिंगणवाडी0000100000000000000001
13 व्हरकटवाडी2300200000000000000007
14 कळी1000300000000000000004
15 कुंडी0000000000000000000000
16 खामगाव1000800000000000000009
17 देवठाणा/जैतापुर0000300000000010000004
18 मुंगी1100200000000000000004
19 चिखली0101400000000000000006
20 फकिरजवळा0200100000000000000003
21 भोगलवाडी174114002000010000000030
22 कासारी30415000000000000000013
23 बाडखा2210300000000000000008
24 गावंदरा1010100001000000000004
25 हिंगणी खुर्द332110301010000000000024
26 हिंगणी बुद्रुक10116001000000000000010
27 पारगाव0000000000000000000000
28 चारदरी0000200000000000000002
29 सोनीमोहा201012000000000000000015
30 चौंडी54107100040000000000022
31 आंबेवडगाव0000300000000000000003
32 घागरवाडा0000100000000000000001
33 मैंदवाडी0200400000000000000006
34 पिंपरवाडा0100500000000000000006
35 पहाडी दहीफळ00323300000000000000011
36 धुनकवाड12008000020000000000013
37 रुईधारुर134010200000000000000020
38 आसरडोह321110100000000000000018
39 खोडस0100210000000000000004
40 मोरफळी21209301000000000000018
41 उमरेवाडी0210500000001000000009
42 वाघोली0000400000000000000004
43 चिंचपुर12009100010000000000014
44 गांजपुर0100300000000000000004
45 सुरनरवाडी1100100000000000000003
46 कोळपिंपरी21204401000000200000016
47 अंजनडोह413012300000000100000024
48 पांगरी1110110000000000000005
49 तांदळवाडी21104000030000000000011
50 आसोला1000800000000000000009
51 आवरगाव0000000000000000000000
52 गोपाळपुर443118500000000000000035
53 आरणवाडी0000000000000000000000
54 चोरंबा0000200000000000000002
55 जहांगीरमोहा01127001000000000000012
56 पहाडी पारगाव53209000000000000000019