दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: धारूर
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 तेलगाव 02109001000020000000015
2 चाटगाव 0000500000000000000005
3 देवदहीफळ 02128000000000000000013
4 कोथींबीरवाडी 0000100000010000000002
5 कारी 0000500000000000000005
6 संगम 0000000000000000000000
7 भोपा 0000300000000000000003
8 मोहखेड 0000000000000000000000
9 आम्ला निमला 0000000000000000000000
10 कान्हापुर/ म्हतारगाव 0000000000000000000000
11 कोयाळ 0000000000000000000000
12 सिंगणवाडी 0000000000000000000000
13 व्हरकटवाडी 0200100000000000000003
14 कळी 1000300000000000000004
15 कुंडी 0000000000000000000000
16 खामगाव 1000800000000000000009
17 देवठाणा/जैतापुर 0000300000000010000004
18 मुंगी 1100200000000000000004
19 चिखली 0000000000000000000000
20 फकिरजवळा 0200100000000000000003
21 भोगलवाडी 05209002000000000000018
22 कासारी 0000000000000000000000
23 बाडखा 0000000000000000000000
24 गावंदरा 0010100000000000000002
25 हिंगणी खुर्द 0000000100000000000001
26 हिंगणी बुद्रुक 0000000000000000000000
27 पारगाव 0000000000000000000000
28 चारदरी 0000100000000000000001
29 सोनीमोहा 1000600000000000000007
30 चौंडी 34002000010000000000010
31 आंबेवडगाव 0000300000000000000003
32 घागरवाडा 0000100000000000000001
33 मैंदवाडी 0100100000000000000002
34 पिंपरवाडा 0000000000000000000000
35 पहाडी दहीफळ 00323300000000000000011
36 धुनकवाड 0000000001000000000001
37 रुईधारुर 0000000000000000000000
38 आसरडोह 0000000000000000000000
39 खोडस 0000000000000000000000
40 मोरफळी 0000000000000000000000
41 उमरेवाडी 0000000000000000000000
42 वाघोली 0000000000000000000000
43 चिंचपुर 0000000000000000000000
44 गांजपुर 0000000000000000000000
45 सुरनरवाडी 0000000000000000000000
46 कोळपिंपरी 0000000000000000000000
47 अंजनडोह 21209200000000100000017
48 पांगरी 0000000000000000000000
49 तांदळवाडी 21104000030000000000011
50 आसोला 1000600000000000000007
51 आवरगाव 0000000000000000000000
52 गोपाळपुर 0100300000000000000004
53 आरणवाडी 0000000000000000000000
54 चोरंबा 0000000000000000000000
55 जहांगीरमोहा 0011600000000000000008

दिनांक व वेळ - 4/21/2021 7:06:14 AM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 तेलगाव02109001000020000000015
2 चाटगाव0000500000000000000005
3 देवदहीफळ02128000000000000000013
4 कोथींबीरवाडी0000100000010000000002
5 कारी0000500000000000000005
6 संगम0000000000000000000000
7 भोपा0000300000000000000003
8 मोहखेड0000000000000000000000
9 आम्ला निमला0000000000000000000000
10 कान्हापुर/ म्हतारगाव0000000000000000000000
11 कोयाळ0000000000000000000000
12 सिंगणवाडी0000000000000000000000
13 व्हरकटवाडी0200100000000000000003
14 कळी1000300000000000000004
15 कुंडी0000000000000000000000
16 खामगाव1000800000000000000009
17 देवठाणा/जैतापुर0000300000000010000004
18 मुंगी1100200000000000000004
19 चिखली0000000000000000000000
20 फकिरजवळा0200100000000000000003
21 भोगलवाडी05209002000000000000018
22 कासारी0000000000000000000000
23 बाडखा0000000000000000000000
24 गावंदरा0010100000000000000002
25 हिंगणी खुर्द0000000100000000000001
26 हिंगणी बुद्रुक0000000000000000000000
27 पारगाव0000000000000000000000
28 चारदरी0000100000000000000001
29 सोनीमोहा1000600000000000000007
30 चौंडी34002000010000000000010
31 आंबेवडगाव0000300000000000000003
32 घागरवाडा0000100000000000000001
33 मैंदवाडी0100100000000000000002
34 पिंपरवाडा0000000000000000000000
35 पहाडी दहीफळ00323300000000000000011
36 धुनकवाड0000000001000000000001
37 रुईधारुर0000000000000000000000
38 आसरडोह0000000000000000000000
39 खोडस0000000000000000000000
40 मोरफळी0000000000000000000000
41 उमरेवाडी0000000000000000000000
42 वाघोली0000000000000000000000
43 चिंचपुर0000000000000000000000
44 गांजपुर0000000000000000000000
45 सुरनरवाडी0000000000000000000000
46 कोळपिंपरी0000000000000000000000
47 अंजनडोह21209200000000100000017
48 पांगरी0000000000000000000000
49 तांदळवाडी21104000030000000000011
50 आसोला1000600000000000000007
51 आवरगाव0000000000000000000000
52 गोपाळपुर0100300000000000000004
53 आरणवाडी0000000000000000000000
54 चोरंबा0000000000000000000000
55 जहांगीरमोहा0011600000000000000008