दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: केज
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 चिंचोली माळी 0000000000000000000000
2 केवड 0000000000000000000000
3 डोका 0000000000000000000000
4 हादगांव 0000000000000000000000
5 सातेफळ 0000000000000000000000
6 लाखा 0000000000000000000000
7 मांग वडगांव 0000100000000000000001
8 साळेगांव 0000200000001000000003
9 काळेगांव घाट 0000000000000000000000
10 बोरगांव बु. 0000000000000000000000
11 भोपला 0000000000000000000000
12 कोरेगांव 0000000000000000000000
13 आरनगांव 0000010000000000000001
14 जाधव जवळा 0000000000000000000000
15 बेलगांव / केळगांव 0000600000000000000006
16 हनुमंत पिंपरी 0000000000000000000000
17 वरपगांव 0000000000000000000000
18 नांदुर घाट 124017110010010000000028
19 रामेश्वर वाडी 0310500000000000000009
20 दरडवाडी 0000000000000000000000
21 वाघेबाभूळगांव 0000000000000000000000
22 शिरुर घाट 0000000000000000000000
23 नारेवाडी 03207000000000000000012
24 मुंडेवाडी 0000000000000000000000
25 एकुरका 1000610000000000000008
26 धोतरा 0000600000000000000006
27 माळेवाडी 0000200000000000000002
28 पिठठीघाट 1100300000000000000005
29 राजेगाव 0000100000000000000001
30 दैठणा 0000000000000000000000
31 विडा 0000200000000010000003
32 कोरडेवाडी 0000010000000000000001
33 घाटेवाडी 0000000000000000000000
34 गप्पेवाडी 0000000000000000000000
35 काशीदवाडी 0000000000000000000000
36 शिंदी 0000000000000000000000
37 पिंपळगव्हाण 0000100000000000000001
38 दहीफळवडमाऊली 0000100000000000000001
39 पिराचावाडी 0000000000000000000000
40 आंधळेवाडी 0000000000000000000000
41 देवगाव 0000000000000000000000
42 सासुरा 0000000000000000000000
43 जोला 0000000000000000000000
44 सारुळ 0000000000000000000000
45 सारणी सा. 0000000000000000000000
46 सांगवी सा. 0000000000000000000000
47 लिंबाचीवाडी 0000000000000000000000
48 येवता 0001000000000000000001
49 जिवाची वाडी 0000000000000000000000
50 नागझरी 0000000000000000000000
51 लव्हूरी 2001020000000000000005
52 मस्साजोग 0010100000000000000002
53 टाकळी 0000000000000000000000
54 कानडी माळी 0000000000000000000000
55 साबला 0000000000000000000000
56 धर्माळा 0000000000000000000000
57 कासारी 0000000000000000000000
58 तरनळी 0000000000000000000000
59 उमरी 0000000000000000000000
60 शिरपूरा 0000000000000000000000
61 डोनगांव 0000000000000000000000
62 आडस 0271101110250000000000048
63 केकानवाडी 22024001010000000000012
64 उंदरी 0000000000000000000000
65 केकतसारणी 0000000000000000000000
66 कळंब अंबा 0000100000000000000001
67 तांबवा 0000100000000000000001
68 पिसेंगाव 0000100000000000000001
69 जानेगांव 0000000000000000000000
70 बनकरंजा 0000000000000000000000
71 कुंभेफळ 1010310000000000000006
72 चंदनसावरगांव 1000200000000000000003
73 भाटूंबा 0000000000000000000000
74 युसूफवडगांव 22004000010001000000010
75 भालगांव 0000000000000000000000
76 सोनेसांगवी 0000000000000000000000
77 सुर्डी 0000100000000000000001
78 माळेगांव 0200520000000000000009
79 पाथरा 0000000000000000000000
80 आनेगांव 0000000000000000000000
81 बाबची 0000000000000000000000
82 धनेगांव 0200000000000000000002
83 जवळबन 1000000000000000000001
84 सारणी (आनंदगांव) 0000000000000000000000
85 सारणी (केकत) 0000000000000000000000
86 पैठण 0000100000000000000001
87 सोनी जवळा 0000000000000000000000
88 शेलगांव गांजी 0000000000000000000000
89 सुकळी 0000000000000000000000
90 बोबडेवाडी 0000000000000000000000
91 बनसारोळा 0000200000000000000002
92 कानडी बदन 0000000000000000000000
93 कौडगांव 0000200000000000000002
94 ईस्थळ 1100200000000000000004
95 सौदाना 0000000000000000000000
96 आवसगांव 0000200000000000000002
97 होळ 0000000000000000000000
98 लाडे वडगांव 0000000000000000000000
99 दिपेवडगांव 0000100000000000000001
100 पळसखेडा 0000000000000000000000
101 सावळेश्वर 0000000000000000000000
102 लांडेगांव 0000100000000000000001
103 बोरी सावरगांव 0000000000000000000000
104 औरंगपूर 0000000000000000000000
105 कोल्हेवाडी 0000300000000000000003

दिनांक व वेळ - 4/21/2021 6:20:29 AM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 चिंचोली माळी0000000000000000000000
2 केवड0000000000000000000000
3 डोका0000000000000000000000
4 हादगांव0000000000000000000000
5 सातेफळ0000000000000000000000
6 लाखा0000000000000000000000
7 मांग वडगांव0000100000000000000001
8 साळेगांव0000200000001000000003
9 काळेगांव घाट0000000000000000000000
10 बोरगांव बु.0000000000000000000000
11 भोपला0000000000000000000000
12 कोरेगांव0000000000000000000000
13 आरनगांव0000010000000000000001
14 जाधव जवळा0000000000000000000000
15 बेलगांव / केळगांव0000600000000000000006
16 हनुमंत पिंपरी0000000000000000000000
17 वरपगांव0000000000000000000000
18 नांदुर घाट124017110010010000000028
19 रामेश्वर वाडी0310500000000000000009
20 दरडवाडी0000000000000000000000
21 वाघेबाभूळगांव0000000000000000000000
22 शिरुर घाट0000000000000000000000
23 नारेवाडी03207000000000000000012
24 मुंडेवाडी0000000000000000000000
25 एकुरका1000610000000000000008
26 धोतरा0000600000000000000006
27 माळेवाडी0000200000000000000002
28 पिठठीघाट1100300000000000000005
29 राजेगाव0000100000000000000001
30 दैठणा0000000000000000000000
31 विडा0000200000000010000003
32 कोरडेवाडी0000010000000000000001
33 घाटेवाडी0000000000000000000000
34 गप्पेवाडी0000000000000000000000
35 काशीदवाडी0000000000000000000000
36 शिंदी0000000000000000000000
37 पिंपळगव्हाण0000100000000000000001
38 दहीफळवडमाऊली0000100000000000000001
39 पिराचावाडी0000000000000000000000
40 आंधळेवाडी0000000000000000000000
41 देवगाव0000000000000000000000
42 सासुरा0000000000000000000000
43 जोला0000000000000000000000
44 सारुळ0000000000000000000000
45 सारणी सा.0000000000000000000000
46 सांगवी सा.0000000000000000000000
47 लिंबाचीवाडी0000000000000000000000
48 येवता0001000000000000000001
49 जिवाची वाडी0000000000000000000000
50 नागझरी0000000000000000000000
51 लव्हूरी2001020000000000000005
52 मस्साजोग0010100000000000000002
53 टाकळी0000000000000000000000
54 कानडी माळी0000000000000000000000
55 साबला0000000000000000000000
56 धर्माळा0000000000000000000000
57 कासारी0000000000000000000000
58 तरनळी0000000000000000000000
59 उमरी0000000000000000000000
60 शिरपूरा0000000000000000000000
61 डोनगांव0000000000000000000000
62 आडस0271101110250000000000048
63 केकानवाडी22024001010000000000012
64 उंदरी0000000000000000000000
65 केकतसारणी0000000000000000000000
66 कळंब अंबा0000100000000000000001
67 तांबवा0000100000000000000001
68 पिसेंगाव0000100000000000000001
69 जानेगांव0000000000000000000000
70 बनकरंजा0000000000000000000000
71 कुंभेफळ1010310000000000000006
72 चंदनसावरगांव1000200000000000000003
73 भाटूंबा0000000000000000000000
74 युसूफवडगांव22004000010001000000010
75 भालगांव0000000000000000000000
76 सोनेसांगवी0000000000000000000000
77 सुर्डी0000100000000000000001
78 माळेगांव0200520000000000000009
79 पाथरा0000000000000000000000
80 आनेगांव0000000000000000000000
81 बाबची0000000000000000000000
82 धनेगांव0200000000000000000002
83 जवळबन1000000000000000000001
84 सारणी (आनंदगांव)0000000000000000000000
85 सारणी (केकत)0000000000000000000000
86 पैठण0000100000000000000001
87 सोनी जवळा0000000000000000000000
88 शेलगांव गांजी0000000000000000000000
89 सुकळी0000000000000000000000
90 बोबडेवाडी0000000000000000000000
91 बनसारोळा0000200000000000000002
92 कानडी बदन0000000000000000000000
93 कौडगांव0000200000000000000002
94 ईस्थळ1100200000000000000004
95 सौदाना0000000000000000000000
96 आवसगांव0000200000000000000002
97 होळ0000000000000000000000
98 लाडे वडगांव0000000000000000000000
99 दिपेवडगांव0000100000000000000001
100 पळसखेडा0000000000000000000000
101 सावळेश्वर0000000000000000000000
102 लांडेगांव0000100000000000000001
103 बोरी सावरगांव0000000000000000000000
104 औरंगपूर0000000000000000000000
105 कोल्हेवाडी0000300000000000000003