दिव्यांगसाथी ऑनलाईन नोंदणी - ग्रामपंचायत निहाय एकूण दिव्यांग नोंदणी

पंचायत समिती: केज
अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 चिंचोली माळी 0000600000000000000006
2 केवड 0000600000003000000009
3 डोका 0000400000000000000004
4 हादगांव 0000000000000000000000
5 सातेफळ 0000400000000000000004
6 लाखा 0000500000000000000005
7 मांग वडगांव 0000710000000000000008
8 साळेगांव 102012000010110000000018
9 काळेगांव घाट 052010000000000000000017
10 बोरगांव बु. 0000000000000000000000
11 भोपला 0000000000000000000000
12 कोरेगांव 0000100000000000000001
13 आरनगांव 11305100000000100000012
14 जाधव जवळा 0000100000000000000001
15 बेलगांव / केळगांव 0000800000000000000008
16 हनुमंत पिंपरी 0200400000000000000006
17 वरपगांव 0000200000000000000002
18 नांदुर घाट 124017110010010000000028
19 रामेश्वर वाडी 03106000000000000000010
20 दरडवाडी 0000000000000000000000
21 वाघेबाभूळगांव 0000000000000000000000
22 शिरुर घाट 0100210000000000000004
23 नारेवाडी 03207000000000000000012
24 मुंडेवाडी 0010000000000000000001
25 एकुरका 12106100000000000000011
26 धोतरा 0000600000000000000006
27 माळेवाडी 0000300000000000000003
28 पिठठीघाट 1100700000000000000009
29 राजेगाव 22105000000000000000010
30 दैठणा 0000000000000000000000
31 विडा 002012300000000100000018
32 कोरडेवाडी 0000010000000000000001
33 घाटेवाडी 0000000000000000000000
34 गप्पेवाडी 0000000000000000000000
35 काशीदवाडी 0000100000001000000002
36 शिंदी 0000200000000000000002
37 पिंपळगव्हाण 11106100000000000000010
38 दहीफळवडमाऊली 0000100000000000000001
39 पिराचावाडी 0000000000000000000000
40 आंधळेवाडी 0000000000000000000000
41 देवगाव 0000000000000000000000
42 सासुरा 0000000000000000000000
43 जोला 0000000000000000000000
44 सारुळ 0000010000000000000001
45 सारणी सा. 00408000000000000000012
46 सांगवी सा. 0000300000000000000003
47 लिंबाचीवाडी 0000000000000000000000
48 येवता 0001200000000000000003
49 जिवाची वाडी 2100200000000000000005
50 नागझरी 0000000000000000000000
51 लव्हूरी 2001120000000000000006
52 मस्साजोग 0010100000000000000002
53 टाकळी 0000000000000000000000
54 कानडी माळी 0000000000000000000000
55 साबला 0000000000000000000000
56 धर्माळा 0000000000000000000000
57 कासारी 0000000000000000000000
58 तरनळी 0000000000000000000000
59 उमरी 11518100000000010000018
60 शिरपूरा 0100100000001000000003
61 डोनगांव 0000000000000000000000
62 आडस 0271101110260000000000049
63 केकानवाडी 22024001010000000000012
64 उंदरी 0000000000000000000000
65 केकतसारणी 0000100000000000000001
66 कळंब अंबा 34516001000000000000020
67 तांबवा 0000300000000000000003
68 पिसेंगाव 00019001000000000000011
69 जानेगांव 0000000000000000000000
70 बनकरंजा 0000000000000000000000
71 कुंभेफळ 10108100000010000000012
72 चंदनसावरगांव 26208001000020100000022
73 भाटूंबा 0020410000000000000007
74 युसूफवडगांव 523013100010001100000027
75 भालगांव 0010000000000000000001
76 सोनेसांगवी 0100010000000100000003
77 सुर्डी 02005200000001100000011
78 माळेगांव 12016200000001000000013
79 पाथरा 0000000000000000000000
80 आनेगांव 0000700000000000000007
81 बाबची 0000500000000000000005
82 धनेगांव 05104000000010000000011
83 जवळबन 1200400000000010100009
84 सारणी (आनंदगांव) 414010101000000000000021
85 सारणी (केकत) 0000000000000000000000
86 पैठण 02206400000000000000014
87 सोनी जवळा 0000100000000000000001
88 शेलगांव गांजी 0000000000000000000000
89 सुकळी 1100200000000000000004
90 बोबडेवाडी 0010210000000000000004
91 बनसारोळा 023113102000030000000025
92 कानडी बदन 0100600000001000000008
93 कौडगांव 0000800000000000000008
94 ईस्थळ 11407000000000000000013
95 सौदाना 20108100000000000000012
96 आवसगांव 1000400000001000000006
97 होळ 094019200000000000000034
98 लाडे वडगांव 0000000000000000000000
99 दिपेवडगांव 1000100000000000000002
100 पळसखेडा 0000620000000000000008
101 सावळेश्वर 2000201000000000000005
102 लांडेगांव 10107100000000000000010
103 बोरी सावरगांव 01307000001000000000012
104 औरंगपूर 0000200000000000000002
105 कोल्हेवाडी 0000300000000000000003
106 सावंतवाडी 0000100000000000000001
107 नाहोली 22207100000000000000014
108 शिरूर घाट 0030100000000000000004
109 ढाकेफल 0000600100000000000007
110 गोटेगाव पोस्ट उसुफवडगाव 1200500000000000000008
111 कापरेवाडी 0000200000000000000002
112 सादोळा 1100310000000000000006

दिनांक व वेळ - 4/1/2023 12:13:18 PM

अ.नं.ग्रामपंचायत नाव१) पूर्णतः अंध (Blindness)२) अंशतः अंध (Low Vision)३) कर्णबधीर (Hearing Impairment)४) वाचा दोष (Speech and Language Disability)५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)६) मानसिक आजार (Mental Illness)७) अध्ययन अक्षम (Learning Disability)८) मेंदूचा पक्षाघात (Cerebral Palsy)९) स्वमग्न (Autism)१०) बहुविकलांग (Multiple Disability)११) कुष्ठरोग (Leprosy Cured Persons)१२) बुटकेपणा (Dwarfism)१३) बौद्धिक अक्षमता (Intellectual Disability)१४) माशपेशीय क्षरण (Muscular Disability)१५) मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार (chorionic Neurological Conditions)१६) मल्टिपल स्क्लेरोसिस(Multiple sclerosis)१७) थॅलेसिमिया (Thalassemia)१८) अधिक रक्तस्त्राव (Hemophilia)१९) सिकल सेल (Sickle Cell Disease)२०) अॅसिड अटॅक (Acid Attack Victim)२१) कंपवात रोग (Parkinsons Disease)एकूण
1 चिंचोली माळी0000600000000000000006
2 केवड0000600000003000000009
3 डोका0000400000000000000004
4 हादगांव0000000000000000000000
5 सातेफळ0000400000000000000004
6 लाखा0000500000000000000005
7 मांग वडगांव0000710000000000000008
8 साळेगांव102012000010110000000018
9 काळेगांव घाट052010000000000000000017
10 बोरगांव बु.0000000000000000000000
11 भोपला0000000000000000000000
12 कोरेगांव0000100000000000000001
13 आरनगांव11305100000000100000012
14 जाधव जवळा0000100000000000000001
15 बेलगांव / केळगांव0000800000000000000008
16 हनुमंत पिंपरी0200400000000000000006
17 वरपगांव0000200000000000000002
18 नांदुर घाट124017110010010000000028
19 रामेश्वर वाडी03106000000000000000010
20 दरडवाडी0000000000000000000000
21 वाघेबाभूळगांव0000000000000000000000
22 शिरुर घाट0100210000000000000004
23 नारेवाडी03207000000000000000012
24 मुंडेवाडी0010000000000000000001
25 एकुरका12106100000000000000011
26 धोतरा0000600000000000000006
27 माळेवाडी0000300000000000000003
28 पिठठीघाट1100700000000000000009
29 राजेगाव22105000000000000000010
30 दैठणा0000000000000000000000
31 विडा002012300000000100000018
32 कोरडेवाडी0000010000000000000001
33 घाटेवाडी0000000000000000000000
34 गप्पेवाडी0000000000000000000000
35 काशीदवाडी0000100000001000000002
36 शिंदी0000200000000000000002
37 पिंपळगव्हाण11106100000000000000010
38 दहीफळवडमाऊली0000100000000000000001
39 पिराचावाडी0000000000000000000000
40 आंधळेवाडी0000000000000000000000
41 देवगाव0000000000000000000000
42 सासुरा0000000000000000000000
43 जोला0000000000000000000000
44 सारुळ0000010000000000000001
45 सारणी सा.00408000000000000000012
46 सांगवी सा.0000300000000000000003
47 लिंबाचीवाडी0000000000000000000000
48 येवता0001200000000000000003
49 जिवाची वाडी2100200000000000000005
50 नागझरी0000000000000000000000
51 लव्हूरी2001120000000000000006
52 मस्साजोग0010100000000000000002
53 टाकळी0000000000000000000000
54 कानडी माळी0000000000000000000000
55 साबला0000000000000000000000
56 धर्माळा0000000000000000000000
57 कासारी0000000000000000000000
58 तरनळी0000000000000000000000
59 उमरी11518100000000010000018
60 शिरपूरा0100100000001000000003
61 डोनगांव0000000000000000000000
62 आडस0271101110260000000000049
63 केकानवाडी22024001010000000000012
64 उंदरी0000000000000000000000
65 केकतसारणी0000100000000000000001
66 कळंब अंबा34516001000000000000020
67 तांबवा0000300000000000000003
68 पिसेंगाव00019001000000000000011
69 जानेगांव0000000000000000000000
70 बनकरंजा0000000000000000000000
71 कुंभेफळ10108100000010000000012
72 चंदनसावरगांव26208001000020100000022
73 भाटूंबा0020410000000000000007
74 युसूफवडगांव523013100010001100000027
75 भालगांव0010000000000000000001
76 सोनेसांगवी0100010000000100000003
77 सुर्डी02005200000001100000011
78 माळेगांव12016200000001000000013
79 पाथरा0000000000000000000000
80 आनेगांव0000700000000000000007
81 बाबची0000500000000000000005
82 धनेगांव05104000000010000000011
83 जवळबन1200400000000010100009
84 सारणी (आनंदगांव)414010101000000000000021
85 सारणी (केकत)0000000000000000000000
86 पैठण02206400000000000000014
87 सोनी जवळा0000100000000000000001
88 शेलगांव गांजी0000000000000000000000
89 सुकळी1100200000000000000004
90 बोबडेवाडी0010210000000000000004
91 बनसारोळा023113102000030000000025
92 कानडी बदन0100600000001000000008
93 कौडगांव0000800000000000000008
94 ईस्थळ11407000000000000000013
95 सौदाना20108100000000000000012
96 आवसगांव1000400000001000000006
97 होळ094019200000000000000034
98 लाडे वडगांव0000000000000000000000
99 दिपेवडगांव1000100000000000000002
100 पळसखेडा0000620000000000000008
101 सावळेश्वर2000201000000000000005
102 लांडेगांव10107100000000000000010
103 बोरी सावरगांव01307000001000000000012
104 औरंगपूर0000200000000000000002
105 कोल्हेवाडी0000300000000000000003
106 सावंतवाडी0000100000000000000001
107 नाहोली22207100000000000000014
108 शिरूर घाट0030100000000000000004
109 ढाकेफल0000600100000000000007
110 गोटेगाव पोस्ट उसुफवडगाव1200500000000000000008
111 कापरेवाडी0000200000000000000002
112 सादोळा1100310000000000000006